pl

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych - wsparcie instytucjonalne

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Nysa z zakresu wsparcia instytucjonalnego w tym:

-      organizacja i udział w szkoleniach, forach, targach, konferencjach, konkursach w zakresie celów statutowych,

-      realizacja projektów (w przypadku gdy oferent pozyskał środki na współfinansowanie zadania ze źródła innego niż budżet Gminy Nysa np. w formie grantu, dotacji, dofinansowania).

 

Na realizację zadania w 2017 roku przeznacza się kwotę – 75.000,00 zł

 

W ramach zadania można uzyskać wsparcie do 90% całkowitych kosztów realizacji zadania.

 

Oferty mogą złożyć

podmioty wskazane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

1) organizacje pozarządowe,

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów

i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

4) spółdzielnie socjalne,

5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe.

 

Okres realizacji: od dnia zawarcia umowy (nie wcześniej niż 03.06.2017 r.) do dnia 30.11.2017 r.

 

Termin składania ofert: 12 maja 2017 r.

 

 

W załączeniu: 

- ogłoszenie o konkursie

- wzór oferty

 

 

Wydziału Pozyskiwania Funduszy

Urząd Miejski w Nysie

 

Polecane trasy

3:00 2.2 km

Szlak Eichendorffa

Joseph von Eichendorff, wielki niemiecki poeta epoki romantyzmu, ostatnie lata życia spędził w Nysie i tutaj został pochowany. Szlak prowadzi drogą, którą według przekazów poeta chętnie wędrował....

2:00 2.0 km

Szlak Miary Jerozolimskiej

Miarą Jerozolimską określana była długość drogi jaką przebył Chrystus z domu Piłata do miejsca ukrzyżowania. W tym przypadku Dom Piłata był utożsamiany z ratuszem będącym symbolem władzy. Trasę...

Pobierz aplikację