pl

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych - wsparcie instytucjonalne

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Nysa z zakresu wsparcia instytucjonalnego w tym:

-      organizacja i udział w szkoleniach, forach, targach, konferencjach, konkursach w zakresie celów statutowych,

-      realizacja projektów (w przypadku gdy oferent pozyskał środki na współfinansowanie zadania ze źródła innego niż budżet Gminy Nysa np. w formie grantu, dotacji, dofinansowania).

 

Na realizację zadania w 2017 roku przeznacza się kwotę – 75.000,00 zł

 

W ramach zadania można uzyskać wsparcie do 90% całkowitych kosztów realizacji zadania.

 

Oferty mogą złożyć

podmioty wskazane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

1) organizacje pozarządowe,

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów

i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

4) spółdzielnie socjalne,

5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe.

 

Okres realizacji: od dnia zawarcia umowy (nie wcześniej niż 03.06.2017 r.) do dnia 30.11.2017 r.

 

Termin składania ofert: 12 maja 2017 r.

 

 

W załączeniu: 

- ogłoszenie o konkursie

- wzór oferty

 

 

Wydziału Pozyskiwania Funduszy

Urząd Miejski w Nysie

 

Polecane trasy

1:30 900 m

Ścieżka Przyrodniczo-Edukacyjna - Siestrzechowice

Ścieżka znajduję się w Siestrzechowicach oddalonych kilka kilometrów od Nysy i poprowadzona jest wałem Jeziora Nyskiego. Znajduje się na obszarze chronionym Natura 2000. Na trasie ścieżki znajdują...

5:00 11.6 km

Miejski Szlak Turystyczny w Nysie

Ideą szlaku miejskiego jest połączenie wszystkich najważniejszych i najciekawszych atrakcji turystycznych Nysy tak, aby turysta mógł je zwiedzać samodzielnie podążając za oznakowaniem szlaku...

Pobierz aplikację