pl

Porządek LXII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

W dniu 28 września 2022 roku o godz. 8.30 odbędzie się LXII Sesja Rady Miejskiej w Nysie.

Porządek LXII

Sesji Rady Miejskiej w Nysie

w dniu 28 września 2022 roku, godz. 830

1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Miejskiej 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Monitoring strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Nysa za 2021 rok 6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Władysława Orkana, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Adama Asnyka i Waleriana Łukasińskiego 2) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Słowiańskiej 3) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 114/2 k.m. 1, obręb Skorochów) 4) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 818/1 k.m. 2, obręb Skorochów) 5) ustanowienia służebności drogowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa 6) przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. w Nysie 7) zmiany uchwały nr L/760/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Gminę Nysa na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie prawa własności nieruchomości położonej w Nysie - obręb ewidencyjny Śródmieście 8) zmiany uchwały Nr XXX/528/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych 9) utworzenia spółki EkoNysa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 10) skrócenia okresu powierzenia spółce PGK EKOM Sp. z o.o. wykonywania zadań własnych w zakresie punktów selektywnych odpadów komunalnych 11) zmiany uchwały Nr L/745/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 12) określenia sposobu ustalenia zadań do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego 13) zmiany uchwały nr VI/65/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu dodatku funkcyjnego dla nauczycieli 14) zmiany uchwały nr LIV/835/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30  marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na rok 2022 15) określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Nysa dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zadania, na które udzielono dotacji 16) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2022 rok 17) zmiany uchwały Nr LI/761/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2038 7. Sprawy różne, wolne wnioski 8. Zakończenie obrad

Biuro Rady

 

Polecane trasy

10:00 h 48.1 km

Szlak Kopernikowski wokół Jeziora Nyskiego

Szlak o bardzo ciekawym przebiegu (m. in. wałem Jeziora Nyskiego) z pięknymi panoramami Gór Opawskich i Jeseników. Umożliwia zapoznanie się z  wieloma ważnymi...

1:30 h 772 m

Ścieżka ornitologiczna w Nysie

Ścieżka ornitologiczna biegnie brzegiem Nysy Kłodzkiej i jest szczególnie warta przejścia ze względu na swoje walory przyrodnicze oraz bezpośrednią bliskość zabytków Nysy. Na...