pl

Porządek obrad LII sesji Rady Miejskiej w Nysie

W dniu 20 stycznia 2022 r. o godzinie 8.30 odbędzie się LII sesji Rady Miejskiej w Nysie.

Porządek LII Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 20.01.2022 roku, godz. 8.30

1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miejskiej 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców 2. Interpelacje radnych 3. Oświadczenia radnych 4. Podjęcie uchwał dotyczących ramowego planu pracy: 1) uchwalenia ramowego planu sesji Rady Miejskiej w Nysie na 2022 rok 5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) zmiany uchwały Nr LVIII/880/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nysa 2) zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Nysa 3) udzielenia odpowiedzi na skargę na „Uchwałę Nr XXXV/556/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Nysa” 4) zmiany uchwały Nr L/744/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat 5) sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa (dz. nr 14/19 k.m. 1 poł. w Konradowej) 6) sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa (dot. działek położonych w Skorochowie) 7) sprzedaży prawa własności nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego (dz. nr 394/5 k.m. 4 poł. w Skorochowie) 8) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 374/6 k.m. 4 poł. w Skorochowie) 9) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa 10) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2022 rok 11) zmiany uchwały Nr LI/761/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2038 6. Sprawy różne, wolne wnioski 7. Zakończenie obrad

Biuro Rady

Polecane trasy

0:00 h 2.1 km

Poznaj historię

Każdy obiekt na trasie „Poznaj historię” jest oznakowany specjalną tabliczką z kodem QR wskazującą na wykorzystanie tej technologii. Poza tym w każdym ze smartfonów mamy aparat...

1:00 h 63.4 km

Szlak romański odcinek opolski

Szlak romański to trasa turystyczna o  charakterze kulturowo-oświatowym przebiegająca przez Europę, również przez Polskę. W  Polsce podkreśla tysiącletnią tradycję narodową,...