pl

UWAGA SMOG!

UWAGA SMOG!

Wraz ze spadkiem temperatury, w ostatnich dniach można zaobserwować znaczne pogorszenie jakości powietrza na terenie naszej gminy. 27 grudnia został przekroczony poziom informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10, natomiast podczas ostatniej doby nastąpiło przekroczenie poziomu alarmowego, który wynosi 150 μg/m3.

Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza jest spalanie złej jakości paliw stałych w niskosprawnych kotłach i piecach domowych, zwanych potocznie „kopciuchami”, często niespełniających żadnych standardów emisyjnych. Zdarza  się, że są w nich spalane również odpady.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXII/367/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2017 r., zmienioną uchwałą Nr XXXVI/368/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, na terenie województwa opolskiego obowiązuje zakaz stosowania następujących paliw:
  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • mułów i flotokoncentratów węglowych, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm,
  • paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem mułów lub flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek i produktów produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • paliw stałych produkowanych z węgla kamiennego, w których zawartość frakcji o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm jest większa niż 15%,
  • biomasy, rozumianej zgodnie z definicją określoną w § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1860), której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20% Z kolei zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – bezwzględnie zakazane jest spalanie odpadów poza spalarnią lub współspalarnią odpadów,
  • torfu i produktów produkowanych z jego wykorzystaniem.
Osoba naruszająca przepisy dotyczące zakazu spalania niedozwolonych substancji może być ukarana grzywną w wysokości do 5 000 zł. W przypadku spalania odpadów, może ponadto narazić się na karę aresztu (do 30 dni). Spalanie odpadów oraz paliw zakazanych „uchwałą antysmogową” to nie tylko dotkliwe kary finansowe. To przede wszystkim narażanie siebie i innych na utratę zdrowia, które jest bezcenne.

PAMIĘTAJMY - TO CZYM ODDYCHAMY ZALEŻY W DUŻEJ MIERZE OD NAS

CO MOŻESZ ZROBIĆ ABY POPRAWIĆ JAKOŚĆ POWIETRZA? Wymień stary, wysokoemisyjny piec lub kocioł na nowe ekologiczne źródło ciepła, najlepiej gazowe, elektryczne, pompę ciepła, olejowe lub przyłącz nieruchomość do miejskiej sieci ciepłowniczej – skorzystaj z dofinansowania w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”. Jeśli nie masz możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej lub ciepłowniczej i chcesz wymienić stary kocioł lub piec na nowy opalany paliwem stałym szukaj urządzeń wyłącznie spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.   Postaw na dobry opał. Jeśli nie masz innej możliwości i musisz ogrzewać nieruchomość kotłem na paliwo stałe, kupuj wyłącznie opał dobrej jakości. Węgiel musi być wysokokaloryczny, o niskiej zawartości siarki i popiołu, a drewno suche, sezonowane min. 2 lata. Kupując paliwo na opał zażądaj od sprzedawcy certyfikatu/świadectwa jakości, potwierdzającego odpowiednie parametry zakupionego towaru. Używaj kotła zgodnie z jego dokumentacją techniczną Dokonuj okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń grzewczych oraz kominów Segreguj odpady NIE SPALAJ ICH W PIECU!   Wykonaj termomodernizację budynku – ograniczysz straty ciepła w domu i zużycie energii niezbędnej do jego ogrzania, a tym samym związane z tym koszty. Zainstaluj odnawialne źródła energii tj. pompę ciepła, panele fotowoltaiczne lub kolektory słoneczne – skorzystaj z dofinansowania w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”. Oszczędzaj energię – Nie przegrzewaj domu/mieszkania – Wybieraj urządzenia o najwyższej klasie energetycznej – Odłączaj od sieci nieużywane sprzęty – Wymień oświetlenie na energooszczędne Korzystaj z transportu przyjaznego środowisku – korzystaj z transportu publicznego, wybierz spacer, rower lub organizuj wspólne przejazdy ze znajomymi zamiast indywidualnych podróży samochodem. Dbaj o okoliczną zieleń 100 dużych drzew jest w stanie usunąć 460 kg zanieczyszczeń rocznie, w tym 136 kg pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5. Edukuj pozytywne nawyki u dzieci zaowocują czystszym powietrzem w przyszłości. Rozmawiaj z rodziną i sąsiadami na temat ochrony powietrza. Dziel się wiedzą o sposobach na walkę ze smogiem.

Polecane trasy

2:30 h 153 km

Opolski szlak cysterski - ziemia nyska

W 1990 roku Rada Europy z okazji 900. rocznicy urodzin św. Bernarda z  Clairvaux, mistyka i  głównego duchowego twórcy cystersów, widząc olbrzymie dziedzictwo...

10:00 h 48.1 km

Szlak Kopernikowski wokół Jeziora Nyskiego

Szlak o bardzo ciekawym przebiegu (m. in. wałem Jeziora Nyskiego) z pięknymi panoramami Gór Opawskich i Jeseników. Umożliwia zapoznanie się z  wieloma ważnymi...