pl

Oświadczenie dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w sprawie systemu odbierania odpadów

Burmistrz Nysy informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zgodnie z art. 6c ust. 3c ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 888). W związku z powyższym wyznacza się termin do 28 lutego 2022 r. na złożenie: 1) odwołania przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia; (dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy złożyli już wcześniej oświadczenie o braku zgody na objęcie gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, a teraz chcieliby zostać objęci gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych) 2) złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w art. 6c ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 poz. 888), o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem. W oświadczeniu właściciel nieruchomości zobowiązany jest wskazać podmiot z którym zawarł umowę oraz dołączyć kopię umowy pod rygorem nieważności tego oświadczenia (dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy są objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i chcą z niego wystąpić). Niezłożenie:
  • oświadczenia o odwołaniu oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę, będzie skutkować pozostawaniem poza tym systemem,
  • oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę skutkować będzie pozostaniem w tym systemie
- przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oświadczenia, o których mowa powyżej, są skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać nowa (kolejna) umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta przez Gminę Nysa po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego po wejściu w życie przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1648). Sytuacja taka może wystąpić w 2022 r., jednakże aktualnie nie jest to termin pewny i może zostać zmieniony (informacje zostaną opublikowane na BIP).

Polecane trasy

2:00 h 7.1 km

Nyski Szlak Forteczny

Szlak Forteczny prowadzi turystę po oznakowaniu z Bastionu św. Jadwigi na FORT 2, prezentując po drodze najcenniejsze obiekty nyskich fortyfikacji. 

4:00 h 91.9 km

Nyska Droga św. Jakuba

Oznakowana w  latach 2009–2010. Oficjalne otwarcie nastąpiło podczas corocznego Jarmarku św. Jakuba przed nyską bazyliką w  2010  r. Stanowi odcinek dojściowy do historycznego...