pl

Praca w Urzędzie Miejskim

Urząd Miejski w Nysie poszukuje kandydata do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym podinspektora w Wydziale Planowania Przestrzennego w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika, podczas jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 1. Wymagania kwalifikacyjne na wymienione stanowisko: 1) wykształcenie wyższe, mile widziane o kierunku: architektura, urbanistyka, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna, budownictwo, geodezja lub wykształcenie wyższe i studia podyplomowe o kierunku architektura, urbanistyka, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna, budownictwo, geodezja i pokrewne, 2) doświadczenie zawodowe: mile widziany staż pracy przy wykonywaniu czynności związanych z posiadanym wykształceniem lub w administracji, 3) predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, nienaganne zachowanie, dobra organizacja pracy, chęć do nabywania wiedzy, sumienność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole. 2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - przeprowadzanie postępowań dotyczących ustalania warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, - prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, - przygotowywanie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy, - przygotowywanie projektów decyzji o wygaśnięciu decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, - prowadzenie i uzupełnianie wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w zakresie postępowań dotyczących ustalania warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, - przygotowywanie umów dotyczących zamówień publicznych w ww. zakresie i wprowadzanie ich do systemu informatycznego, - sprawozdawczość statystyczna, - obsługa aplikacji GEO-INFO i.EGiB, - obsługa w zakresie opłaty skarbowej, - zamieszczanie materiałów w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej urzędu. 3. Szczegółowe prawa i obowiązki: - przetwarzanie danych osobowych wynikających z zakresu obowiązków pracowniczych, - obsługa systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania danych, - należyte i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych określonych w zakresie czynności, - przestrzeganie tajemnicy służbowej i danych osobowych oraz zasad przetwarzania danych osobowych, - przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż., - przestrzeganie dyscypliny pracy, - dbałość o mienie społeczne, ład i estetykę miejsca pracy. Zainteresowane osoby prosimy o składanie aplikacji w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15 - parter pok. 01, w terminie do dnia 10 listopada 2021 r. Aplikacja powinna zawierać: 1) list motywacyjny, 2) życiorys – curriculum vitae z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, 3) kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie lub w Biurze Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie, 4) kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę (jeżeli kandydat takie posiada), 5) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia szkoły średniej, 6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 8) osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego składa kserokopię dokumentu potwierdzającą znajomość języka polskiego: - certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, - dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim, - świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty, - świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości. Formularz kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie i w Biurze Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nysie jest opublikowany w BIP na stronie internetowej www.nysa.pl – „Praca w Urzędzie”. Zatrudnienie osoby na zastępstwo nie wymaga przeprowadzenia naboru zgodnie z przepisami art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Nysie z siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy 48-300, adres e-mail: nysa@www.nysa.pl, telefon: 77 4080500, reprezentowana przez Burmistrza Nysy; 2) sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, to adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, adres e-mail: iod@www.nysa.pl; 3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) oraz c) unijnego rozporządzenia RODO w związku w z procesem rekrutacji tj. naboru na wolne stanowisko urzędnicze, nawiązaniem stosunku pracy i spełnieniem obowiązków z tym związanych ciążących na pracodawcy; 4) jeżeli w dokumentach poda Pan/Pani dane, o których mowa w art. 9 ust 1 RODO konieczna będzie zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. A RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w przepisach prawa; 6) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO; 8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy; 9) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień; 10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane”.  

Polecane trasy

4:45 h 94.6 km

Rowerowy Szlak Czarownic

Szlak czarownic po stronie czeskiej powstał w 2006 roku, a jego pomysłodawcą było Stowarzyszenie Ruchu Turystycznego - Jeseniky. W 2009 roku na zlecenia Starostwa Powiatowego w Nysie wytyczony i...

1:30 h 889 m

Ścieżka Przyrodniczo-Edukacyjna - Siestrzechowice

Ścieżka znajduję się w Siestrzechowicach oddalonych kilka kilometrów od Nysy i poprowadzona jest wałem Jeziora Nyskiego. Znajduje się na obszarze chronionym Natura 2000. Na trasie ścieżki...