pl

Porządek obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek XLVII Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 27 października 2021 roku, godz. 9.00

1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) zmiany uchwały Nr XXXI/478/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2021 2) uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2022” 3) sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu w drodze przetargu ograniczonego (dz. nr 18/27 k.m. 24 obręb Śródmieście) 4) sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu w drodze przetargu ograniczonego (dz.nr 18/28 k.m. 24 obręb Śródmieście) 5) sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dz. nr 7/53 k.m. 38 obręb Górna Wieś) 6) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (lokal. mieszkalny nr 1 położony przy ul. Prudnickiej w Nysie) 7) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (garaż nr 15 przy ul. Bolesława Śmiałego w Nysie) 8) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 15/13 k.m. 54 obręb Górna Wieś) 9) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (Fort Prusy, dz. nr 1/1 k.m. 66 obręb Radoszyn) 10) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dz. nr 32/23 i 41/3 k.m. 23 obręb Śródmieście) 11) ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych 12) utworzenia przez Gminę Nysa SIM Opolskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie 13) zatwierdzenia wniosku Burmistrza Nysy o udzielenie Gminie Nysa wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Nysa udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej 14) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2021 rok 15) zmiany uchwały Nr XXXIII/512/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037 7. Sprawy różne, wolne wnioski 8. Zakończenie obrad

Polecane trasy

8:00 h 16.8 km

Szlak błogosławionej Marii Luizy Merkert

Błogosławiona Maria Luiza Merkert była założycielką zakonu służącego chorym i biednym. Szlak nawiązuje do miejsc gdzie żyła i wraz z siostrami niosła pomoc chorym i potrzebującym. Trasa szlaku...

1:00 h 63.4 km

Szlak romański odcinek opolski

Szlak romański to trasa turystyczna o  charakterze kulturowo-oświatowym przebiegająca przez Europę, również przez Polskę. W  Polsce podkreśla tysiącletnią tradycję narodową,...