pl

Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

W  związku z rozpoczęciem nowego programu Granty PPGR - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz zaprasza uprawnione rodziny – rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich zamieszkałych na terenie Gminy Nysa do złożenia deklaracji uczestnictwa w programie. Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. W ramach udzielonego Gminie Nysa grantu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy (komputer lub  laptop wraz z oprogramowaniem o wartości do 3,5 tys. zł) dla uczniów, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:
  1. dziecko/ uczeń pełnoletni zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  2. dziecko/ uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej) osoby, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej (tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekun prawny),
  3. dziecko/ uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
Deklarację udziału w programie wraz z Oświadczeniem dla rodzica/ opiekuna prawnego dziecka lub Oświadczeniem ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość, zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz kopią dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia w danym PGR należy złożyć do dnia 21.10.2021 r. w siedzibie: Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 48-300 Nysa II p. biuro podawcze Gminnego Zarządu Oświaty Uwaga! Od dnia 15.10.2021 r. obowiązują nowe druki Oświadczeń do projektu (do pobrania). Jednocześnie informuję, że osoby, które złożyły już dokumenty do projektu, w tym Oświadczenia na poprzednio obowiązujących formularzach druków nie muszą składać Oświadczeń ponownie W przypadku pytań,  informacji w przedmiotowej sprawie udziela Pani Małgorzata Leśniewska, tel. 77 4080592 Materiał źródłowy: Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)   Załączniki: Załącznik_nr_7_-_Wzór_oświadczenia_rodzicaopiekuna_prawnego Załącznik_nr_8_-_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_(dotyczy_beneficjentów_końcowych,_pobierających_nauki_w_roku_szkolnym_20212022_którzy_ukończyli_18_rok_życia) zgoda na przetwarzanie danych deklaracja udziału w programie  

Polecane trasy

2:30 h 153 km

Opolski szlak cysterski - ziemia nyska

W 1990 roku Rada Europy z okazji 900. rocznicy urodzin św. Bernarda z  Clairvaux, mistyka i  głównego duchowego twórcy cystersów, widząc olbrzymie...

1:00 h 63.4 km

Szlak romański odcinek opolski

Szlak romański to trasa turystyczna o  charakterze kulturowo-oświatowym przebiegająca przez Europę, również przez Polskę. W  Polsce podkreśla tysiącletnią tradycję narodową,...