pl

Porządek obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Nysie

W dniu 18 czerwca br. odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej w Nysie. Zapraszamy do zapoznania się z porządkiem obrad.

Porządek XLI

Sesji Rady Miejskiej w Nysie

w dniu 18 czerwca 2021 roku, godz. 14.30

  1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej 3) przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2021 rok 2) zmiany uchwały Nr XXXIII/512/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037 3) wzniesienia w Nysie pomnika upamiętniającego Generała György Klapka i Legionu Węgierskiego formowanego w Nysie 6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie za 2020 rok 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Nyskiego Domu Kultury za 2020 rok 8. Przyjęcie informacji z działalności: 1) Agencji Rozwoju Nysy Sp. z o.o. za 2020 r. 2) Projekt Municypalny Nysa TBS sp. z o.o. za 2020 r. 3) Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" Sp. z o.o. za 2020 r. 4) Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. za 2020 r. 5) Nyskiej Energetyki Cieplnej - Nysa Sp. z o.o. w 2020 r. 6) Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EKOM" Sp. z o.o. za 2020 r. 7) STAL Nysa S. A. za 2020 r. 9. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Nysy z zakresu realizacji zadań wynikających z nadzoru właścicielskiego w roku 2020, nad spółkami kapitałowymi z 100% oraz większościowym udziałem Gminy Nysa 10. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Nysa za rok 2020: 1) przedstawienie raportu o stanie Gminy Nysa za rok 2020 przez Burmistrza Nysy 2) debata nad raportem 3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Nysy 11. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2020 r., ocena wykonania budżetu i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium: 1) przedstawienie przez Burmistrza Nysy sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nysa wraz z informacją o stanie mienia za 2020r. 2) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii  o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2020r. 3) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu Gminy Nysa za 2020r. oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nysy 4) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nysie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Nysy 5) dyskusja 6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2020r. 7) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nysy z tytułu wykonania budżetu Gminy Nysa za 2020 rok 12. Sprawy różne, wolne wnioski 13. Zakończenie obrad

Biuro Rady

  Podczas sesji Rady Miejskiej (w dniu 18 czerwca br.) mieszkańcy mogą wziąć udział w debacie nad raportem o stanie Gminy Nysa. Trzeba zebrać co najmniej 50 podpisów. Zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób, składa się do 17 czerwca 2021 r. Sesja, na której ma być przedstawiony raport została zaplanowana na dzień 18 czerwca 2021 r. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 osób. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, treść zgłoszenia, podpis mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie oraz podpisy poparcia 50 osób. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: Urząd Miejski w Nysie, Biuro Rady, pokój 207, II piętro. ul. Kolejowa 15 48-300 Nysa

Polecane trasy

2:30 h 153 km

Opolski szlak cysterski - ziemia nyska

W 1990 roku Rada Europy z okazji 900. rocznicy urodzin św. Bernarda z  Clairvaux, mistyka i  głównego duchowego twórcy cystersów, widząc olbrzymie dziedzictwo...

5:00 h 11.6 km

Miejski Szlak Turystyczny w Nysie

Ideą szlaku miejskiego jest połączenie wszystkich najważniejszych i najciekawszych atrakcji turystycznych Nysy tak, aby turysta mógł je zwiedzać samodzielnie podążając za oznakowaniem szlaku i...