pl

Porządek obrad XL Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek XL Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 26 maja 2021 r., godz. 13:00

1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Informacja o realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego w 2020 r. 6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) rozpatrzenie petycji zarejestrowanej pod sygnaturą AO.OK.152.5.2021 2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotogłowice 3) wydania opinii o projekcie zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Śnieżyca" 4) zwolnień od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji 5) zmiany uchwały Nr XII/203/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nysa, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków 6) powierzenia Miejskiemu Zakładowi Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. zadania własnego polegającego na administrowaniu i obsłudze strefy płatnego parkowania w Nysie 7) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 8) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (Hajduki Nyskie nr 24) 9) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dot. dz. nr 72/1 k.m. 392 poł. w Nysie, obręb Średnia Wieś) 10) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dot. dz. nr 72/2 k.m. 392 poł. w Nysie, obręb Średnia Wieś) 11) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dot. dz. nr 72/3 k.m. 392 poł. w Nysie, obręb Średnia Wieś) 12) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dot. dz. nr 72/9 k.m. 392 poł. w Nysie, obręb Średnia Wieś) 13) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 5 k.m. 56 poł. w Nysie, obręb Górna Wieś) 14) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 41 k.m. 21 poł. w Nysie, obręb Śródmieście) 15) sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w drodze przetargu ograniczonego (dot. dz. nr 8/5 i 8/8 k.m. 18 poł. w Nysie, obręb Śródmieście) 16) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. 31 k.m. 222 poł. w Nysie, obręb Śródmieście) 17) uchylenia uchwały Nr XXVIII/450/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 23 września 2020r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu 18) wyrażenia zgody na cofnięcie udziałów w spółce gminnej Miejski Zakład Komunikacji w Nysie spółka z o.o. poprzez ich umorzenie 19) zaciągnięcia przez Gminę Nysa długoterminowego kredytu 20) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2021 rok 21) zmiany uchwały Nr XXXIII/512/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037 7. Sprawy różne, wolne wnioski 8. Zakończenie obrad Sesja odbędzie się trybie zdalnym. Będzie można ją śledzić na platformie esesja (link).

Polecane trasy

4:00 h 91.9 km

Nyska Droga św. Jakuba

Oznakowana w  latach 2009–2010. Oficjalne otwarcie nastąpiło podczas corocznego Jarmarku św. Jakuba przed nyską bazyliką w  2010  r. Stanowi odcinek dojściowy do historycznego...

3:00 h 2.6 km

Szlak Josepha von Eichendorffa

Joseph von Eichendorff, wielki niemiecki poeta epoki romantyzmu, ostatnie lata życia spędził w Nysie i tutaj został pochowany. Szlak prowadzi drogą, którą według przekazów poeta chętnie...