pl

Porządek obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Nysie

W dniu 23 lutego 2022 r. o godzinie 13.00 odbędzie się LIII sesja Rady Miejskiej w Nysie. Obrady będą prowadzone w trybie zdalnym.

Porządek LIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 23.02.2022 roku, godz. 13.00

1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miejskiej 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) zmiany uchwały Nr L/744/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat 2) wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego – „bonu wychowawczego" 3) ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej 4) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Nysa (dot. dz. nr 394/12 i 394/13 k.m. 4 poł. w Skorochowie) 5) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Nysa (dot. dz. nr 2/17 k.m. 34 poł. w Nysie, obręb Śródmieście) 6) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. lokalu niemieszkalnego nr 2p poł. w Nysie przy ul. Prudnickiej 3) 7) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. dz. nr 43 k.m. 55 poł. w Nysie przy ul. Kwiatowej 3) 8) przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. w Nysie 9) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia określającego sposób realizacji inwestycji towarzyszącej 10) zmiany uchwały Nr V/53/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Nysa, opłaty dodatkowej za wydłużony wymiar opieki w żłobku i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat 11) rozpatrzenia skargi zarejestrowanej pod sygnaturą numer AO.OK.1510.3.2022 na działalność Burmistrza Nysy 12) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2022 rok 13) zmiany uchwały Nr LI/761/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2038 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Nysa za rok 2021 7. Przyjęcie informacji o zgłoszonych w 2021 r. żądaniach wypłaty odszkodowania, żądaniach wykupienia nieruchomości lub uzyskania nieruchomości zamiennej z tytułu obniżenia wartości nieruchomości oraz o wydanych decyzjach ustalających jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - spowodowanych uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nysie za 2021 rok 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nysie za 2021 rok 10. Sprawy różne, wolne wnioski 11. Zakończenie obrad

Biuro Rady

Polecane trasy

3:50 h 76.8 km

Rowerowy szlak R17

Najdłuższa trasa na terenie ziemi nyskiej, łącząca północno-zachodnią część powiatu (gm. Kamiennik) z Nysą i częścią północno- -wschodnią (gmina Łambinowice). Wschodni koniec...

3:00 h 59.7 km

Rowerowy szlak R-9

W 2002 roku Starostwo Powiatowe w Nysie wytyczyło i  oznakowało na terenie powiatu nyskiego odcinek międzynarodowej trasy rowerowej R-9 (Eurovelo - 9 Adriatyk - Bałtyk). Trasa ta...