pl

Porządek LVI Sesji Rady Miejskiej w Nysie

W dniu 27.04.2022 roku, o godz. 8.30 odbędzie się LVI Sesja Rady Miejskiej w Nysie.

Porządek LVI Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 27.04.2022 roku, godz. 8.30

 1. Sprawy organizacyjne:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Miejskiej 3) przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miejskiej 4) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 5) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców
 1. Interpelacje radnych
 2. Wnioski radnych
 3. Oświadczenia radnych
 4. Przyjęcie informacji z działalności Dziennego Domu Pobytu w Nysie za 2021 rok
 5. Przyjęcie informacji z działalności Centrum Integracji Społecznej w Nysie za 2021 rok
 6. Przyjęcie informacji z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w 2021 r.
 7. Zaopiniowanie zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami
 8. Przyjęcie informacji o wysokości należności umorzonych wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
 9. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:
1) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. lokalu niemieszkalnego (usługowego) nr 2U, poł. w Nysie przy ul. Moniuszki nr 2) 2) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dot. dz. nr 72/4 k.m. 392 poł. w Nysie, obręb Średnia Wieś) 3) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa użytkowania wieczystego gruntu (dot. nr 18/12 k.m. 24 poł. w Nysie, obręb Śródmieście) 4) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa i udzielenia bonifikaty (dot. dz. nr 7/7, 18/1 i 51/41 k.m. 50 poł. w Nysie, obręb Zamłynie) 5) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa i udzielenia bonifikaty 6) zmiany uchwały Nr XLVI/698/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 września 2021r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu niemieszkalnego (użytkowego) jego najemcy oraz sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej na rzecz najemcy 7) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nysa na rzecz współwłaścicieli nieruchomości zabudowanej położonej w Nysie przy   Mariackiej nr 5, w związku z realizacją roszczenia wynikającego z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami 8) przeniesienia prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa w ramach odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa pod drogę publiczną gminną 9) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa 10) powierzenia spółce PGK EKOM Sp. z o.o. zadania własnego Gminy Nysa dotyczącego zagospodarowania odpadów 11) zmiany uchwały XVII/241/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Nysa 12) zmiany uchwały Nr XII/203/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nysa, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków 13) Nyskiego Konkursu Reklamowego „Najlepszy szyld i najciekawiej zaaranżowana witryna sklepowa” na terenie Gminy Nysa 14) przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Kopernikach 15) przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Nysie 16) przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kępnicy 17) przyznania dotacji Wspólnocie Mieszkaniowej „Miniaturka" w Nysie 18) przyznania dotacji Państwu Bogumile Jaworskiej i Jackowi Jaworskiemu działającym jako wspólnicy Spółki Cywilnej Bogumiła Jaworska i Jacek Jaworski 19) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2022 rok 20 zmiany uchwały Nr LI/761/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2038
 1. Sprawy różne, wolne wnioski
 2. Zakończenie obrad

Biuro Rady

 

Polecane trasy

0:00 h 80 m

Multimedialna Trasa Turystyczna Twierdza Nysa

Multimedialna Trasa Turystyczna Twierdza Nysa w Bastionie św. Jadwigi –  to widowisko światło – dźwięk  w którym dawny jeniec (jego duch) opowiada o historii Twierdzy...

3:00 h 59.7 km

Rowerowy szlak R-9

W 2002 roku Starostwo Powiatowe w Nysie wytyczyło i  oznakowało na terenie powiatu nyskiego odcinek międzynarodowej trasy rowerowej R-9 (Eurovelo - 9 Adriatyk - Bałtyk). Trasa ta...