pl

Zmiany dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty informujemy, że Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni. Dotyczy to przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który: 1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-pełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558); 2) posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności; 3) ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni); 4) jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia; 5) samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci; 6) jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.
  1. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1:
1) pkt 1 i 2 – przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób; 2) pkt 4 – przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci; 3) pkt 5 – przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko; 4) pkt 6 – przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego. Wnioski należy nadal składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie pok. 22. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 77 447 23 02.    

Polecane trasy

0:00 h 80 m

Multimedialna Trasa Turystyczna Twierdza Nysa

Multimedialna Trasa Turystyczna Twierdza Nysa w Bastionie św. Jadwigi –  to widowisko światło – dźwięk  w którym dawny jeniec (jego duch) opowiada o historii Twierdzy...

2:00 h 7.1 km

Nyski Szlak Forteczny

Szlak Forteczny prowadzi turystę po oznakowaniu z Bastionu św. Jadwigi na FORT 2, prezentując po drodze najcenniejsze obiekty nyskich fortyfikacji.