pl

LXVI Sesja Rady Miejskiej w Nysie

W dniu 30.11.2022 roku o godz. 8.30 odbędzie się LXVI Sesja Rady Miejskiej w Nysie.

Porządek LXVI Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 30.11.2022 roku, godz. 8.30

  1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z LXV sesji Rady Miejskiej 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) zmiany uchwały Nr LVIII/880/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nysa 2) aktualizacji i przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nysa" 3) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej 4) zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Nysa w ramach procedury repatriacyjnej, czteroosobowej rodzinie polskiego pochodzenia z Kazachstanu 5) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Nysa 6) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa i udzielenia bonifikaty (dot. działki nr 40/41 i 40/46 k.m. 62, obręb Średnia Wieś) 7) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa i udzielenia bonifikaty (dot. działka nr 40/48 k.m. 62, obręb Średnia Wieś) 8) przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja ,,AKWA” Sp. z o.o. w Nysie 9) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nysa, w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy 10) określenia zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz maksymalnej wysokości dochodu dla lokali mieszkalnych budowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat 11) zmiany uchwały Nr LV/830/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Nysa 12) uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2023” 13) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na rok 2023 14) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 15) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 16) obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nysa 17) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nysa 18) wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady w Nysie V kadencji 19) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2022 rok 20) zmiany uchwały Nr LI/761/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2038 6. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2022 r. 1) stanowiska Komisji Rady Miejskiej 2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej 3) dyskusja 4) stanowisko Rady 7. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa za I półrocze 2022 r. 1) stanowiska Komisji Rady Miejskiej 2) dyskusja 3) stanowisko Rady 8. Informacja o podmiotach, w których na terenie Gminy Nysa, wykonywana będzie praca społecznie użyteczna 9. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2021 r. 10. Sprawy różne, wolne wnioski 11. Zakończenie obrad

Biuro Rady

Polecane trasy

8:00 h 16.8 km

Szlak błogosławionej Marii Luizy Merkert

Błogosławiona Maria Luiza Merkert była założycielką zakonu służącego chorym i biednym. Szlak nawiązuje do miejsc gdzie żyła i wraz z siostrami niosła pomoc chorym i potrzebującym. Trasa szlaku...

1:30 h 889 m

Ścieżka Przyrodniczo-Edukacyjna - Siestrzechowice

Ścieżka znajduję się w Siestrzechowicach oddalonych kilka kilometrów od Nysy i poprowadzona jest wałem Jeziora Nyskiego. Znajduje się na obszarze chronionym Natura 2000. Na trasie ścieżki...