pl

Porządek obrad LXVIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek LXVIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 25.01.2023 roku, godz. 13.30

1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z LXVII sesji Rady Miejskiej 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Podjęcie uchwał dotyczących ramowego planu pracy: 1) uchwalenia ramowego planu sesji Rady Miejskiej w Nysie na 2023 rok 2) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Nysie, w tym Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - na 2023 rok 6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców 2) zmiany uchwały Nr LXVI/984/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na rok 2023 3) zmiany uchwały Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 4) zmiany uchwały Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 5) zmieniająca uchwałę Nr LXVI/975/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Nysa w ramach procedury repatriacyjnej, czteroosobowej rodzinie polskiego pochodzenia z Kazachstanu 6) zmiany uchwały nr XXVII/429/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa 7) określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych 8) zmiany uchwały nr XXVII/426/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 9) zmiany uchwały Nr L/744/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat. 10) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej (dz.nr 5/19 k.m. 67 w rej. ul. Otmuchowskiej, obręb Radoszyn) 11) uchylenia uchwały Nr LVI/861/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu 12) sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa (działki położone w rej. Górna Wieś) 13) przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa 14) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Franciszkańskiej w Nysie 15) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2023 rok 16) zmiany uchwały Nr LXVII/993/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2039 7. Sprawy różne, wolne wnioski 8. Zakończenie obrad

Polecane trasy

1:00 h 51.4 km

Samochodowy szlak turystyczny

Samochodowy szlak turystyczny utworzyło w 2007 roku Starostwo Powiatowe w Nysie. Szlak oznakowany jest znakami drogowymi serii E-22 wskazującymi największe atrakcje regionu. Szlak łączy najważniejsze...

5:00 h 11.6 km

Miejski Szlak Turystyczny w Nysie

Ideą szlaku miejskiego jest połączenie wszystkich najważniejszych i najciekawszych atrakcji turystycznych Nysy tak, aby turysta mógł je zwiedzać samodzielnie podążając za oznakowaniem szlaku i...