pl

Porządek obrad LXX Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek LXX Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 01.03.2023 roku, godz. 13.30

1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z LXVIII sesji Rady Miejskiej 3) przyjęcie protokołu z LXIX sesji Rady Miejskiej 4) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 5) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) zmiany uchwały Nr XXXVIII/613/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 2) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej (dz.nr 105/4 k.m. 365 obręb Dolna Wieś) 3) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 178/2 k.m. 2, poł. w Rusocinie) 4) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nysa na rzecz współwłaścicieli nieruchomości zabudowanej położonej w Nysie przy ul. Ligonia nr 10, w związku z realizacją roszczenia wynikającego z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami (dz. nr 38/15 k.m. 31) 5) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nysa na rzecz współwłaścicieli nieruchomości zabudowanej położonej w Nysie przy ul. Żeromskiego nr 21, w związku z realizacją roszczenia wynikającego z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami (dz. nr 75/8 k.m. 46) 6) przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. w Nysie 7) uchwalenia "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe i geotermię na terenie Gminy Nysa" 8) zmiany uchwały nr LXIX/1027/23 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 9) zdalnego trybu obradowania Rady Miejskiej w Nysie 10) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2023 rok 11) zmiany uchwały Nr LXVII/993/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2039 6. Przyjęcie apelu w sprawie budowy obwodnicy 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Nysa za rok 2022 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nysie za 2022 rok 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nysie za 2022 rok 10. Informacja o wysokości należności umorzonych wg stanu na dzień 31.12.2022 r. 11. Monitoring wdrażania Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 12. Sprawy różne, wolne wnioski 13. Zakończenie obrad Sesję będzie można śledzić online pod adresem Rada Miejska w Nysie – transmisje z sesji Rady w serwisie eSesja.tv

Polecane trasy

0:00 h 2.1 km

Poznaj historię

Każdy obiekt na trasie „Poznaj historię” jest oznakowany specjalną tabliczką z kodem QR wskazującą na wykorzystanie tej technologii. Poza tym w każdym ze smartfonów mamy aparat...

4:45 h 94.6 km

Rowerowy Szlak Czarownic

Szlak czarownic po stronie czeskiej powstał w 2006 roku, a jego pomysłodawcą było Stowarzyszenie Ruchu Turystycznego - Jeseniky. W 2009 roku na zlecenia Starostwa Powiatowego w Nysie wytyczony i...