pl

Porządek obrad LXXIX Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie Paweł Nakonieczny informuje, że LXXIX sesja Rady Miejskiej w Nysie odbędzie się 30 sierpnia 2023 r., o godz. 8.30, w sali im. 100-lecia Niepodległości Polski (nr 200 – II piętro) Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15.

Porządek LXXIX

Sesji Rady Miejskiej w Nysie

w dniu 30 sierpnia 2023 roku, godz. 8.30

1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z LXXVII sesji Rady Miejskiej 3) przyjęcie protokołu z LXXVIII sesji Rady Miejskiej 4) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Informacja nt. projektów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w 2022 roku 6. Sprawozdanie z monitoringu wskaźników realizacji celów strategicznych "Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014 - 2023" za rok 2022 7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Złotogłowickiej i Grodkowskiej 2) zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Nysa a osobą fizyczną (dot. działki 87/14 i 87/15 k.m. 364 Dolna Wieś) 3) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 4) nadania nazwy skwerowi 5) nadania nazwy parkowi miejskiemu w Nysie 6) zmiany "Regulaminu korzystania z Centrum Przesiadkowego w Nysie im. Kresowian" przyjętego uchwałą nr LXXII/1070/23 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Centrum Przesiadkowego w Nysie im. Kresowian 7) zmiany uchwały Nr XXVII/427/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 8) przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kępnicy 9) przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba St. i św. Agnieszki w Nysie 10) przyznania dotacji Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Nysie 11) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2023 rok 12) zmiany uchwały Nr LXVII/993/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2039 8. Sprawy różne, wolne wnioski 9. Zakończenie obrad

Polecane trasy

3:50 h 76.8 km

Rowerowy szlak R17

Najdłuższa trasa na terenie ziemi nyskiej, łącząca północno-zachodnią część powiatu (gm. Kamiennik) z Nysą i częścią północno- -wschodnią (gmina Łambinowice). Wschodni koniec...

10:00 h 48.1 km

Szlak Kopernikowski wokół Jeziora Nyskiego

Szlak o bardzo ciekawym przebiegu (m. in. wałem Jeziora Nyskiego) z pięknymi panoramami Gór Opawskich i Jeseników. Umożliwia zapoznanie się z  wieloma ważnymi...