pl

Porządek obrad LXXXI Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie Paweł Nakonieczny informuje, że LXXXI sesja Rady Miejskiej w Nysie odbędzie się 25 października 2023 r., o godz. 8.30, w sali im. 100-lecia Niepodległości Polski (nr 200 – II piętro) Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15.

Porządek LXXXI

Sesji Rady Miejskiej w Nysie

w dniu 25 października 2023 roku, godz. 8.30

  1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z LXXX sesji Rady Miejskiej 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszkowice 2) zmiany uchwały Nr LV/830/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Nysa 3) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. lokalu mieszkalnego poł. przy ul. Moniuszki 1 w Nysie) 4) uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2024” 5) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2023 rok 6) zmiany uchwały Nr LXVII/993/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2039 7) przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Nysie 7. Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Nysie na kadencję 2024-2027 1) przedstawienie przez Przewodniczącego Zespołu Opiniującego opinii Zespołu o zgłoszonych kandydatach na ławników 2) wybór Komisji Skrutacyjnej 3) przedstawienie procedury wyboru ławników 4) przeprowadzenie głosowania tajnego 8. Sprawy różne, wolne wnioski 9. Zakończenie obrad

Biuro Rady

Polecane trasy

1:00 h 51.4 km

Samochodowy szlak turystyczny

Samochodowy szlak turystyczny utworzyło w 2007 roku Starostwo Powiatowe w Nysie. Szlak oznakowany jest znakami drogowymi serii E-22 wskazującymi największe atrakcje regionu. Szlak łączy najważniejsze...

3:00 h 59.7 km

Rowerowy szlak R-9

W 2002 roku Starostwo Powiatowe w Nysie wytyczyło i  oznakowało na terenie powiatu nyskiego odcinek międzynarodowej trasy rowerowej R-9 (Eurovelo - 9 Adriatyk - Bałtyk). Trasa ta...