pl

Porządek obrad LXXXII sesji Rady Miejskiej w Nysie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie Paweł Nakonieczny informuje, że LXXXII sesja Rady Miejskiej w Nysie odbędzie się 20 listopada 2023 r., o godz. 14.00, w sali im. 100-lecia Niepodległości Polski (nr 200 – II piętro) Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15.

Porządek LXXXII Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 20 listopada 2023 roku, godz. 14.00

1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z LXXXI sesji Rady Miejskiej 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2024-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji 2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego grunty wsi Głębinów 3) uchwalenia zmiany nr 1 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa 4) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa 5) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 6) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 630 k.m. 5, poł. w Skorochowie) 7) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 738, obręb Górna Wieś) 8) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 741, obręb Górna Wieś) 9) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 46/6, obręb Górna Wieś) 10) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 1013, obręb Śródmieście) 11) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (lok. nr 2U przy ul. Moniuszki nr 2) 12) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dz. nr 11/2, 11/45, 12/6 w rej. ul. Żytomierskiej, obręb Zamłynie) 13) wyrażenia zgody na cofnięcie udziałów w spółce gminnej Agencja Rozwoju Nysy spółka z o. o. poprzez ich umorzenie 14) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 15) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 16) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej Centrum Integracji Społecznej w Nysie na rok 2024 17) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych 18) zmiany uchwały nr L/744/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat 19) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 20) obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nysa 21) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nysa 22) udzielenia Powiatowi Nyskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej 23) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2023 rok 24) zmiany uchwały nr LXVII/993/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2039 6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2022 r. 7. Sprawy różne, wolne wnioski 8. Zakończenie obrad

Biuro Rady

Polecane trasy

3:00 h 59.7 km

Rowerowy szlak R-9

W 2002 roku Starostwo Powiatowe w Nysie wytyczyło i  oznakowało na terenie powiatu nyskiego odcinek międzynarodowej trasy rowerowej R-9 (Eurovelo - 9 Adriatyk - Bałtyk). Trasa ta...

2:00 h 7.1 km

Nyski Szlak Forteczny

Szlak Forteczny prowadzi turystę po oznakowaniu z Bastionu św. Jadwigi na FORT 2, prezentując po drodze najcenniejsze obiekty nyskich fortyfikacji.