pl

Porządek obrad LXXXIV Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie Paweł Nakonieczny informuje, że LXXXIV sesja Rady Miejskiej w Nysie odbędzie się 20 grudnia 2023 r., o godz. 13.00, w sali im. 100-lecia Niepodległości Polski (nr 200 – II piętro) Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15.

Porządek LXXXIV

Sesji Rady Miejskiej w Nysie

w dniu 20 grudnia 2023 roku, godz. 13.00

1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z LXXXII sesji Rady Miejskiej 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Uchwalenie budżetu Gminy Nysa na 2024 rok: 1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza 2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: 1) o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2024 r. 2) o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2024 r. 3) o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nysa 3) przedstawienie opinii komisji stałych, w tym Komisji Finansów o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok oraz projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa na lata 2024– 2040 4) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie projektu budżetu 5) dyskusja 6) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa na lata 2024 – 2040 7) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2024 rok 6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Nysa 2) zmiany uchwały Nr LXIX/1027/23 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 3) warunków udzielenia bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych sprzedawanych na rzecz ich użytkowników wieczystych oraz wysokości stawek procentowych 4) szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych 5) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (lokal ul. Zjednoczenia 9/3) 6) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dz. nr 1948 w rej. ul. Podolskiej obręb Śródmieście) 7) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej w związku z roszczeniem z art. 231 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny 8) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dz. nr 129/2 i 136/2 poł. w Złotogłowicach) 9) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dz. nr 2/3 poł. Nysa obręb Średnia Wieś) 10) ustalenia wykazu wydatków budżetowych Gminy Nysa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 11) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2023 rok 12) zmiany uchwały Nr LXVII/993/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2039 7. Informacja o podmiotach, w których na terenie Gminy Nysa, wykonywana będzie praca społecznie użyteczna w 2024 roku 8. Informacja o podmiotach, w których na terenie Gminy Nysa, wykonywane będą prace społeczne w 2024 roku przez osoby nieletnie wobec których Sąd Rejonowy zastosował środek wychowawczy na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich 2024 r. 9. Sprawy różne, wolne wnioski 10. Zakończenie obrad  

Polecane trasy

3:00 h 59.7 km

Rowerowy szlak R-9

W 2002 roku Starostwo Powiatowe w Nysie wytyczyło i  oznakowało na terenie powiatu nyskiego odcinek międzynarodowej trasy rowerowej R-9 (Eurovelo - 9 Adriatyk - Bałtyk). Trasa ta...

1:30 h 772 m

Ścieżka ornitologiczna w Nysie

Ścieżka ornitologiczna biegnie brzegiem Nysy Kłodzkiej i jest szczególnie warta przejścia ze względu na swoje walory przyrodnicze oraz bezpośrednią bliskość zabytków Nysy. Na...