pl

Praca w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt

Urząd Miejski w Nysie poszukuje kandydata do zatrudnienia na stanowisku robotnika w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt z/s w Konradowej w pełnym wymiarze czasu pracy.  1. Wymagania niezbędne 1) wykształcenie: minimum podstawowe, 2) prawo jazdy kat. B. 2. Wymagania dodatkowe pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku: 1) predyspozycje osobowościowe: a) empatia w stosunku do zwierząt, b) umiejętność ich poskramiania, c) samodzielność, kreatywność, komunikatywność, d) umiejętność radzenia sobie ze stresem, e) punktualność, umiejętność zarządzania czasem, 2) umiejętności zawodowe: a) zdolność do pracy ze zwierzętami (obsługa, poskramianie), b) zdolność do pracy zespołowej, c) znajomość ustawy o ochronie zwierząt, regulaminu schroniska, regulaminu wolontariatu, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nysie.   Mile widziane: - wykształcenie z zakresu: weterynarii, hodowli zwierząt, rolnictwa lub pokrewnych, -  doświadczenie zawodowe przy obsłudze zwierząt. Zakres obowiązków:
  1. stosowanie zasad dobrych praktyk dotyczących programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
  2. obsługa gmin partycypujących w kosztach utrzymania Schroniska – realizacja zadań wynikających z przyjętych przez gminy programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt,
  3. współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii jako organem prowadzącym nadzór nad schroniskiem,
  4. organizowanie i rozpowszechnianie akcji adopcji zwierząt przebywających w Schronisku,
  5. zapewnienie bezdomnym zwierzętom przebywającym w Schronisku warunków określonych w ustawie o ochronie zwierząt oraz w rozporządzeniach wykonawczych dotyczących prowadzenia schronisk, w tym: sprawowanie opieki nad zwierzętami, czyszczenie boksów, przygotowywanie i zadawanie karmy oraz wody do picia,
  6. pomoc pracownikom służby weterynaryjnej w wykonywaniu zabiegów, utrzymywanie czystości na terenie Schroniska, obsługa pieca centralnego ogrzewania w budynku Schroniska, przyjmowanie interwencji w sprawach bezdomnych zwierząt i podejmowanie stosownych działań,
  7. wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych, wynikających z organizacji pracy i potrzeb schroniska.
  Zainteresowane osoby prosimy o składanie listu motywacyjnego i życiorysu – curriculum vitae z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowa 15 - parter pok. 01 w terminie  do dnia 5 lutego 2024 r. do godz. 900 w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko robotnika w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt”.   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Nysie z siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy 48-300, adres e-mail: nysa@www.nysa.pl, telefon: 77 4080500, reprezentowana przez Burmistrza Nysy; 2) sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, to adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, adres e-mail: iod@www.nysa.pl; 3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie 6 ust. 1 lit b) oraz c) unijnego rozporządzenia RODO w związku w z procesem rekrutacji tj. naboru na wolne stanowisko urzędnicze, nawiązaniem stosunku pracy i spełnieniem obowiązków z tym związanych ciążących na pracodawcy; 4) jeżeli w dokumentach poda Pan/Pani dane, o których mowa w art. 9 ust 1 RODO konieczna będzie zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. A RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w przepisach prawa; 6) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO; 8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy; 9) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień; 10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Polecane trasy

0:00 h 2.1 km

Poznaj historię

Każdy obiekt na trasie „Poznaj historię” jest oznakowany specjalną tabliczką z kodem QR wskazującą na wykorzystanie tej technologii. Poza tym w każdym ze smartfonów mamy aparat...

3:50 h 76.8 km

Rowerowy szlak R17

Najdłuższa trasa na terenie ziemi nyskiej, łącząca północno-zachodnią część powiatu (gm. Kamiennik) z Nysą i częścią północno- -wschodnią (gmina Łambinowice). Wschodni koniec...