pl

Porządek obrad LXXXV Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie Paweł Nakonieczny informuje, że LXXXV sesja Rady Miejskiej w Nysie odbędzie się 31 stycznia 2024 r., o godz. 13.00, w sali im. 100-lecia Niepodległości Polski (nr 200 – II piętro) Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15.

Porządek LXXXV

Sesji Rady Miejskiej w Nysie

w dniu 31 stycznia 2024 roku, godz. 13.00

1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z LXXXIII sesji Rady Miejskiej 3) przyjęcie protokołu z LXXXIV sesji Rady Miejskiej 4) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Raport z realizacji Strategii oświatowej gminy Nysa w roku 2023 6. Podjęcie uchwał dotyczących ramowego planu pracy: 1) uchwalenia ramowego planu sesji Rady Miejskiej w Nysie na 2024 rok 2) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Nysie, w tym Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - na 2024 rok 7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Nysa 2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego śródmieście Nysy w rejonie ulicy Szlak Chrobrego, Józefa Bema, Mazowieckiej, Kolejowej, Piastowskiej, Bolesława Krzywoustego i Mostowej 3) nadania nazwy ścieżce pieszo - rowerowej 4) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. dz. nr 40 i 470 poł. w Nysie, obręb Średnia Wieś) 5) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. dz. nr 910 poł. w Nysie, obręb Górna Wieś) 6) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. dz. nr 7/16, 7/18 i 8/3 poł. w Nysie, obręb Dolna Wieś) 7) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dz. nr 852 poł. w Jędrzychowie) 8) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dz. nr 1/26 poł. w Nysie obręb Radoszyn) 9) zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Nysa 10) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nysa na lata 2024-2030 11) uchwalenia Polityki Senioralnej Gminy Nysa na lata 2024 - 2030 12) programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w Gminie Nysa 13) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 - 2030 14) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024–2026 15) przystąpienia Gminy Nysa do realizacji projektu "Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja” realizowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, Oś priorytetowa VII - Fundusze Europejskie wspierające usługi społeczne i zdrowotne w opolskim, jako Partnera Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu 16) określenia szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 17) upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 18) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2024 rok 19) zmiany uchwały Nr LXXXIV/1191/23 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia  2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2040 20) przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Nysie 21) przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba St. i św. Agnieszki w Nysie 22) przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kępnicy 23) przyznania dotacji Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Nysie 8. Sprawy różne, wolne wnioski 9. Zakończenie obrad

Biuro Rady

Polecane trasy

1:30 h 772 m

Ścieżka ornitologiczna w Nysie

Ścieżka ornitologiczna biegnie brzegiem Nysy Kłodzkiej i jest szczególnie warta przejścia ze względu na swoje walory przyrodnicze oraz bezpośrednią bliskość zabytków Nysy. Na...

1:10 h 23.3 km

Rowerowy szlak R-57

Trasa łączy Nysę z  północną granicą powiatu (gmina Skoroszyce), a  dalej łączy się z  trasami rowerowymi gminy Grodków w  powiecie brzeskim. Ciekawym miejscem jest...