pl

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Burmistrz Nysy zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.) do konsultacji społecznych:  1) Przedmiot konsultacji Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na rok 2024. 2) Harmonogram konsultacji Konsultacje rozpoczną się w dniu 31.01.2024 r., a zostaną zakończone w dniu 14.02.2024 r. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie 14 dni od terminu zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie. 3) Adresaci konsultacji Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Nysa, w zakresie zgodnym z zapisami określającymi obszary ich działalności statutowej. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji, imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 4) Forma konsultacji - pisemna papierowa poprzez wypełnienie i złożenie wskazanego formularza dostępnego: na stronie internetowej lub w Wydziale Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nysie, 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15, pokój 22 lub pokój 20 - parter, - pisemna elektroniczna poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wskazanego formularza dostępnego na stronie internetowej na adres r.giblak@www.nysa.pl - pisemna poprzez wypełnienie i złożenie formularza dostępnego na stronie internetowej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /cokk0k251c/SkrytkaESP 5) Miejsce konsultacji Urząd Miejski w Nysie, Kancelaria, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa parter, adres poczty elektronicznej: r.giblak@www.nysa.pl, adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Nysie na platformie ePUAP: /cokk0k251c/SkrytkaESP 6) Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji Urząd Miejski w Nysie, Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15. BURMISTRZ NYSY Kordian Kolbiarz

Polecane trasy

8:00 h 16.8 km

Szlak błogosławionej Marii Luizy Merkert

Błogosławiona Maria Luiza Merkert była założycielką zakonu służącego chorym i biednym. Szlak nawiązuje do miejsc gdzie żyła i wraz z siostrami niosła pomoc chorym i potrzebującym. Trasa szlaku...

1:00 h 63.4 km

Szlak romański odcinek opolski

Szlak romański to trasa turystyczna o  charakterze kulturowo-oświatowym przebiegająca przez Europę, również przez Polskę. W  Polsce podkreśla tysiącletnią tradycję narodową,...