pl

Porządek obrad LXXXVI Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek LXXXVI Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 29 lutego 2024 roku, godz. 13.00

1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z LXXXV sesji Rady Miejskiej 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. dz. nr 455, poł. w Nysie, obręb Wróblewskiego) 2) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. dz. nr 19/10, poł. w Nysie, obręb Radoszyn) 3) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 19/12, poł. w Nysie, obręb Radoszyn) 4) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 64/27, poł. w Nysie, obręb Górna Wieś) 5) zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Nysa a osobą fizyczną (dot. dz. poł w Nysie, obręb Górna Wieś) 6) przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku użytkowego (garażu) jego najemcy oraz sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej na rzecz najemcy 7) zmiany uchwały nr LXVI/976/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Nysa 8) przeniesienia prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa w ramach odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa pod drogę publiczną gminną 9) określenia zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkań budowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat, w tym dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej dla tych kryteriów oraz maksymalnej wysokości obowiązkowej kaucji zabezpieczającej umowę najmu 10) wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych na terenie gmin: Nysa, Kamiennik, Pakosławice i Otmuchów.” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 11) zmiany uchwały Nr LXXXV/1231/24 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba St. i św. Agnieszki w Nysie 12) zmiany uchwały Nr LXXXV/1232/24 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kępnicy 13) zmiany uchwały Nr LXXXV/1233/24 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przyznania dotacji Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Nysie 14) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2024 rok 15) zmiany uchwały Nr LXXXIV/1191/23 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2040 6. Informacja o zgłoszonych w 2023 r. żądaniach wypłaty odszkodowania, żądaniach wykupienia nieruchomości lub uzyskania nieruchomości zamiennej z tytułu obniżenia wartości nieruchomości oraz o wydanych decyzjach ustalających jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - spowodowanych uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 7. Informacja o wysokości należności umorzonych wg stanu na dzień 31.12.2023 r. 8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Nysa za rok 2023 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nysie za 2023 rok 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nysie za 2023 rok 11. Sprawy różne, wolne wnioski 12. Zakończenie obrad

Polecane trasy

3:50 h 76.8 km

Rowerowy szlak R17

Najdłuższa trasa na terenie ziemi nyskiej, łącząca północno-zachodnią część powiatu (gm. Kamiennik) z Nysą i częścią północno- -wschodnią (gmina Łambinowice). Wschodni koniec...

2:30 h 153 km

Opolski szlak cysterski - ziemia nyska

W 1990 roku Rada Europy z okazji 900. rocznicy urodzin św. Bernarda z  Clairvaux, mistyka i  głównego duchowego twórcy cystersów, widząc olbrzymie dziedzictwo...