pl

Porządek obrad LXXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek LXXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 24 kwietnia 2024 roku, godz. 8.30

1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z LXXXVII sesji Rady Miejskiej 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) określenia na rok 2024 wykazu kąpielisk położonych na terenie Gminy Nysa oraz długości sezonu kąpielowego 2) zmiany uchwały Nr LXXXI/1155/23 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 października 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na rok 2024 3) zmiany uchwały Nr LXXVII/1099/23 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Nysa a osobami fizycznymi 4) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dot. działki nr 312/7 poł. w Jędrzychowie) 5) zmiany uchwały nr LXXXVII/1253/24 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa 6) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej 7) zmiany uchwały Nr XLII/662/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla studentów w ramach Programu Stypendialnego „Mieszkaniowe Stypendium Burmistrza Nysy” 8) zasad przyznawania stypendiów dla studentów w ramach Programu Stypendialnego „Stypendium Burmistrza Nysy” 9) zaciągnięcia przez Gminę Nysa długoterminowego kredytu 10) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2024 rok 11) zmiany uchwały Nr LXXXIV/1191/23 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2040 12) przyznania dotacji Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Nysie 6. Przyjęcie informacji z działalności Dziennego Domu Pobytu w Nysie za 2023 rok 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Centrum Integracji Społecznej w Nysie w 2023 roku 8. Przyjęcie informacji z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2023 rok 9. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2023 wraz z rekomendacjami na rok 2024 10. Przyjęcie "Raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa w 2023 roku" 11. Sprawy różne, wolne wnioski 12. Zakończenie obrad

Polecane trasy

1:30 h 889 m

Ścieżka Przyrodniczo-Edukacyjna - Siestrzechowice

Ścieżka znajduję się w Siestrzechowicach oddalonych kilka kilometrów od Nysy i poprowadzona jest wałem Jeziora Nyskiego. Znajduje się na obszarze chronionym Natura 2000. Na trasie ścieżki...

2:30 h 153 km

Opolski szlak cysterski - ziemia nyska

W 1990 roku Rada Europy z okazji 900. rocznicy urodzin św. Bernarda z  Clairvaux, mistyka i  głównego duchowego twórcy cystersów, widząc olbrzymie dziedzictwo...