pl

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Nysa

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, ze zm.) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zm.) Burmistrz Nysy zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Nysie uchwały nr LXXXVIII/1279/24 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Nysa. Plan ogólny Gminy Nysa sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych Gminy Nysa, z wyłączeniem terenów zamkniętych innych niż ustalane przez ministra właściwego do spraw transportu. Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu ogólnego w terminie do 10.07.2024 r. Wniosek do projektu planu ogólnego, składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej na adres: Wydział Planowania Przestrzennego, Urząd Miejski w Nysie, ul Kolejowa 15, 48-300 Nysa lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (za pośrednictwem platformy ePUAP), w szczególności poczty elektronicznej e-mail na adres: nysa@www.nysa.pl, na formularzu (zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. poz. 2509)) w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego. Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (https://bip.nysa.pl) w zakładce: Urząd Miejski - Planowanie Przestrzenne – Plan ogólny. Składający wniosek do projektu planu ogólnego podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu, takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu. Stosownie do art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy odziaływania planu na środowisko, w ww. terminie. Wnioski do prognozy odziaływania planu na środowisko należy składać:
  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa;
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie, w godzinach pracy urzędu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres nysa@www.nysa.pl lub za pomocą platformy ePUAP, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Nysy. W trakcie całego okresu zbierania wniosków do projektu planu ogólnego możliwe będzie uzyskanie informacji na temat sporządzanego planu ogólnego w Wydziale Planowania Przestrzennego oraz pod nr telefonu: (77) 40 80 571. Szczegółowe informacje o pracach nad projektem planu ogólnego Gminy Nysa publikowane będą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (https://bip.nysa.pl) w zakładce: Urząd Miejski - Planowanie Przestrzenne – Plan ogólny.

Polecane trasy

1:00 h 63.4 km

Szlak romański odcinek opolski

Szlak romański to trasa turystyczna o  charakterze kulturowo-oświatowym przebiegająca przez Europę, również przez Polskę. W  Polsce podkreśla tysiącletnią tradycję narodową,...

0:00 h 80 m

Multimedialna Trasa Turystyczna Twierdza Nysa

Multimedialna Trasa Turystyczna Twierdza Nysa w Bastionie św. Jadwigi –  to widowisko światło – dźwięk  w którym dawny jeniec (jego duch) opowiada o historii Twierdzy...