pl

XII EDYCJA TURNIEJU POETYCKIEGO im. Jerzego Kozarzewskiego „ORZECH”

 

Urząd Miejski w Nysie

zaprasza do udziału

w

XII EDYCJI TURNIEJU POETYCKIEGO

im. Jerzego Kozarzewskiego

„ORZECH”

    

„Borykałeś się z wierszem. Zbyt mała pojemność,

    aby zmieścić w niej wszystką niewymierność słowa”

J. Kozarzewski

 

 

R E G U L A M I N

 

I.     Organizator

Urząd Miejski w Nysie

48-300 Nysa

ul. Kolejowa 15

II.     Adresaci

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział wszyscy zainteresowani niezależnie od wieku. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych :

-     do lat 18 (dla osób, które nie ukończą 18 lat do dnia 20.10.2018)

-     powyżej lat 18 (dla osób, które ukończyły lub ukończą 18 lat przed dniem 21.10.2018 )

III.     Zasady uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pocztą jednego utworu poetyckiego w języku polskim, o dowolnej tematyce, nie dłuższego niż trzy strony znormalizowanego maszynopisu, dotąd nie publikowanego (w tym również w Internecie) i nie nagradzanego w innych konkursach. Nadesłany utwór należy sporządzić i przesłać w czterech egzemplarzach (wydruk komputerowy oraz dołączyć płytę CD z utworem w wersji elektronicznej).

2. Nadesłany utwór należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Do utworu należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową z danymi personalnymi i oświadczeniami – wzór katy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Jedna osoba nie może wysyłać kilku otworów pod różnymi godłami.

3. Na kopercie należy zaznaczyć kategorię (czy do  lat 18, czy powyżej 18 lat).

IV.     Termin nadsyłania utworów

Prace należy nadesłać do dnia 10 września 2018 r. na adres:

Urząd Miejski w Nysie

ul. Kolejowa 15

48-300 Nysa

z dopiskiem „ORZECH”. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

V.     Ocena

Utwory zostaną ocenione przez powołane przez organizatora jury w składzie:

1)     Karol Maliszewski – przewodniczący jury,

2)     Marta Klubowicz,

3)     Jacek Podsiadło.

Organizator nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo do wykorzystania bez honorarium utworów konkursowych m. in. w celu publikacji.

VI.     Nagrody

Ogólna pula nagród – 4.800,00 zł.

Organizator  konkursu przewiduje nagrody w następujących kwotach brutto :

W kategorii do lat 18

I miejsce – 700,00 zł oraz statuetka „Orzecha”

II miejsce - 500,00 zł

III miejsce-  400,00zł

W kategorii powyżej 18 lat

I miejsce – 1.400,00 zł oraz statuetka „Orzecha”

II miejsce - 1.000,00 zł

III miejsce - 800,00 zł

Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

VII.     Warunki  dodatkowe

1. Laureat konkursu zobowiązany jest do osobistego odbioru nagrody. Nieodebranie osobiście nagrody w dniu 20.10.2018 podczas uroczystej gali jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody pieniężnej, a w przypadku zajęcia I miejsca również z rezygnacją ze statuetki. Do laureata, który nie zgłosi się na galę rozdania nagród, wysłany zostanie pocztą dyplom.

2. Organizator konkursu zapewnia na swój koszt nocleg dla laureata (w przypadku osoby niepełnoletniej również dla jednego opiekuna) wraz z wyżywieniem (kolacja w dniu 20 października oraz śniadanie w dniu 21 października 2018 roku).

3. W związku z udziałem w uroczystości z laureatem nagrody (w przypadku osoby niepełnoletniej z opiekunem laureata) zostanie zawarta umowa zlecenia na udział w uroczystości w dniu 20.10.2018 na kwotę 200,00 zł brutto (nie dotyczy osób zameldowanych lub zamieszkałych na terenie Powiatu Nyskiego).

4. Laureat konkursu przenosi na organizatora prawa autorskie niewyłączne do nagrodzonego lub wyróżnionego w Konkursie wiersza składając w tym zakresie oświadczenie wg wzoru załączonego do niniejszego Regulaminu.

VIII.     Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2018 roku. Podanie rozstrzygnięcia wyników do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie nastąpi po oficjalnym ogłoszeniu wyników.

Oficjalne ogłoszenie wyników przez jury oraz rozdanie nagród nastąpi 20 października 2018 r. o godz.18.00 w Nyskim Domu Kultury, ul. Wałowa (wejście od ul. Chodowieckiego).

Laureaci konkursu zostaną telefonicznie lub mailowo zaproszeni na uroczystą galę o której mowa w pkt. VII ust. 1 do dnia 12.10.2018 r.

Informacje dodatkowe o konkursie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nysie, pokój nr 216 A,  tel. 077 4080578, e-mail: p.kostrzewa@www.nysa.pl.

 

Załącznik do Regulaminu

XII edycji Turnieju Poetyckiego „Orzech” im. Jerzego Kozarzewskiego

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

XII   EDYCJA   TURNIEJU   POETYCKIEGO   

im. Jerzego Kozarzewskiego „ORZECH”

 

Godło    

Imię    

Nazwisko    

Data urodzenia     

Adres do korespondencji    

E-mail    

Telefon    

 

 

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE PRZENIESIENIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH NIEWYŁĄCZNYCH  DO WIERSZA NAGRODZONEGO LUB WYRÓŻNIONEGO

W XII   EDYCJI   TURNIEJU   POETYCKIEGO   im. Jerzego Kozarzewskiego

 „ORZECH”

 

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………… , zamieszkały/zamieszkałą

w .…………..………………………………………………………….…..………………... , legitymujący się dowodem

osobistym nr …………....………………………………………,

PESEL …………………………..…

 

oświadczam że:

1)    jestem autorem wiersza ………………………..…………………..………...…., zgłoszonego do w ramach XII edycji Turnieju Poetyckiego im. Jerzego Kozarzewskiego „Orzech”, organizowanego przez Urząd Miejski w Nysie,

 

2)    przysługują mi, w sposób nieograniczony, wszelkie prawa do wiersza, w tym nieograniczone autorskie prawa majątkowe,

 

3)    wiersz został stworzony przeze mnie bez udziału osób trzecich oraz nie zaciągnąłem do dnia dzisiejszego jakichkolwiek zobowiązań, które ograniczałyby lub wyłączały moje prawo do przeniesienia przysługujących mi praw na Urząd Miejski w Nysie -  Gminę Nysa,

 

4)    wiersz stanowi w całości utwór oryginalny, nie narusza praw autorskich osób trzecich, jest wolny od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Urząd Miejski w Nysie - Gminę Nysa na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania wiersza,

 

5)    Utwór nie był nigdzie publikowany (w tym również w Internecie) i nie był nagradzany w innych konkursach, turniejach, przeglądach i itp.  

 

6)    przenoszę na Urząd Miejski w Nysie - Gminę Nysa autorskie prawa majątkowe niewyłączne, dotyczące wiersza, o którym mowa w pkt.1,

 

7)    przeniesienie autorskich praw majątkowych niewyłącznych następuje na czas nieograniczony i bez ograniczeń terytorialnych i obejmuje prawo do wykorzystywania wiersza w dowolny sposób w celu informacji, promocji, reklamy i marketingu oraz do wielokrotnego wydawania, rozpowszechniania, powielania, oraz wykorzystywania wiersza w każdej formie z użyciem wszelkich środków technicznych w szczególności drukiem, techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową za pomocą jakiegokolwiek nośnika informacji (film, kaseta magnetofonowa, płyta kompaktowa, płyta gramofonowa, CDR, CDRW, DVDR, DVDRW, video Cd, minidysk, VHS, nośniki typu „flash” i innych) na gruncie pól eksploatacji, które stanowią m.in.: utrwalenie, zwielokrotnienie określoną techniką, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne wykonanie lub odtworzenia, wystawienie, wyświetlenie, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację telewizyjną, rozpowszechnianie przez Internet (w szczególności przez pocztę elektroniczną, strony WWW i serwery ftp), Intranet, Extranet i inne sieci komputerowe,

 

8)    Gmina Nysa – Urząd Miejski w Nysie jest uprawniony do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie z praw do wiersza oraz zbycia majątkowych praw autorskich niewyłącznych stanowiących przedmiot niniejszej umowy,

 

9)    znana jest mi treść regulaminu konkursu, o którym mowa w pkt.1. i akceptuje jego postanowienia.

 

 

Miejscowość: ………………………………………………………………. ,

 

Dnia: ………………………………….

 

 

 

…………………………………………………………….............

(czytelny podpis składającego oświadczenie)

 

 

    

 

                        

 

 

                                       

Polecane trasy

4:00 h 5.4 km

Szlak Pamięci i Wdzieczności

Trasa szlaku zaczyna się na nyskim rynku i prowadzi do oddalonego od miasta Lasku Złotogłowickiego. Rozpoczynamy od Baptysterium przy Bazylice św. Jakuba i św. Agnieszki, które po wojnie...

3:00 h 2.2 km

Szlak Eichendorffa

Joseph von Eichendorff, wielki niemiecki poeta epoki romantyzmu, ostatnie lata życia spędził w Nysie i tutaj został pochowany. Szlak prowadzi drogą, którą według przekazów poeta chętnie wędrował....

Pobierz aplikację