pl

Porządek obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek XXXV Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 24 lutego 2021 roku, godz. 13.00

1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wraz z terenami przyległymi wsi Radzikowice, Goświnowice i Jędrzychów 2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Szlak Chrobrego, Bramy Grodkowskiej, Słowiańskiej, Józefa Poniatowskiego i Tadeusza Kościuszki 3) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hajduki Nyskie 4) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Nysy w rejonie ulicy B.Prusa, J.Kusocińskiego i Zwycięstwa 5) ustanowienia pomników przyrody 6) uchylenia uchwały Nr XVII/246/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016r. w sprawie zbycia nieruchomości gminnych w drodze przetargu 7) przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja ,,AKWA” Sp. z o.o. w Nysie 8) określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nysa na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza 9) zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Nysa 10) zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 roku oraz zwrotu części tej opłaty 11) przedłużenia terminu do wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 roku 12) przyznania dotacji Wspólnocie Mieszkaniowej "Słoneczna" w Nysie 13) przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św Urbana w Głębinowie 14) przyznania dotacji Wspólnocie Mieszkaniowej nr 34 w Nysie 15) przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Bolesnej w Nysie 16) przyznania dotacji Wspólnocie Mieszkaniowej nr 111 w Nysie 17) przyznania dotacji Zakonowi Braci Mniejszych - Klasztor Franciszkanów w Nysie                                                                                                                                                                                                      18) zatwierdzenia wniosku Burmistrza Nysy o udzielenie Gminie Nysa wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dla przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego – budowa budynku wielorodzinnego w Nysie przy ul. Kramarskiej 19) zatwierdzenia wniosku Burmistrza Nysy o udzielenie Gminie Nysa wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dla przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego – budowa budynku wielorodzinnego w Nysie przy ul. Wałowej 20) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2021 rok 21) zmiany uchwały Nr XXXIII/512/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2037 22) zmiany uchwały nr XXXIII/513/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2021 rok 6. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2020 7. Przyjęcie informacji o zgłoszonych w 2020 r. żądaniach wypłaty odszkodowania, żądaniach wykupienia nieruchomości lub uzyskania nieruchomości zamiennej z tytułu obniżenia wartości nieruchomości oraz o wydanych decyzjach ustalających jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - spowodowanych uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nysie za 2020 rok 9. Sprawy różne, wolne wnioski 10. Zakończenie obrad Obrady odbędą się w trybie zdalnym. Transmisję można śledzić pod linkiem – https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/214/rada-miejska-w-nysie.htm  

Polecane trasy

3:50 h 76.8 km

Rowerowy szlak R17

Najdłuższa trasa na terenie ziemi nyskiej, łącząca północno-zachodnią część powiatu (gm. Kamiennik) z Nysą i częścią północno- -wschodnią (gmina Łambinowice). Wschodni koniec...

4:45 h 94.6 km

Rowerowy Szlak Czarownic

Szlak czarownic po stronie czeskiej powstał w 2006 roku, a jego pomysłodawcą było Stowarzyszenie Ruchu Turystycznego - Jeseniky. W 2009 roku na zlecenia Starostwa Powiatowego w Nysie wytyczony i...