pl

Praca w Urzędzie Miejskim w Nysie

Urząd Miejski w Nysie poszukuje kandydata do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym podinspektora Urzędu Stanu Cywilnego w Nysie w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika, podczas jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 1. Wymagania kwalifikacyjne na wymienione stanowisko: 1) - dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub, - dyplom potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych za granicą uznany w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 191a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r. poz. 1842, ze zm.) albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą uznany za równoważny z polskim dyplomem potwierdzającym uzyskanie tytułu zawodowego magistra na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze nostryfikacji lub, - dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji, 2) predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, nienaganne zachowanie, dobra organizacja pracy, chęć do nabywania wiedzy, sumienność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole. 2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 1) Organizacja stanowiska pracy, a) udział w opracowaniu planów pracy dla USC, b) bieżące śledzenie i zapoznawanie się z przepisami prawa oraz ich odpowiednie stosowanie, c) bieżące czuwanie nad realizacją zadań wynikających z zakresu czynności, d) okresowe przeglądanie prowadzonych spraw w celu wychwycenia ewentualnych zaległości, e) kompletowanie, przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego akt i dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną, f) przygotowywanie i przekazywanie akt do archiwum, g) właściwa obsługa i zabezpieczenie dostępu danych objętych systemem komputerowym, 2) Wykonywanie czynności z zakresu stanu cywilnego: a) prowadzenie spraw z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego, b) prowadzenie spraw z zakresu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, c) prowadzenie spraw o obywatelstwie polskim, d) prowadzenie spraw zmierzających do wydawania decyzji o zmianie imion i nazwisk, e) prowadzenie spraw zmierzających do wydania zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do ślubów wyznaniowych, f) prowadzenie spraw zmierzających do wydawania zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą, g) prowadzenie spraw zmierzających do wydawania zaświadczenia o stanie cywilnym, h) rejestracja małżeństw, i) rejestracja zgonów, j) rejestracja urodzenia dziecka, k) prowadzenie spraw zmierzających do przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa, l) prowadzenie spraw zmierzających do przyjęcia oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, m) prowadzenie spraw zmierzających do wydawania zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach ich braku oraz zaginięciu lub zniszczeniu księgi, n) prowadzenie spraw zmierzających do przyjęcia oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, o) prowadzenie spraw zmierzających do wydawania decyzji na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca, p) wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego (odpisy skrócone i zupełne urodzenia, małżeństwa, zgonu), q) sporządzanie metryk sprawy do nowo rozpoczętych spraw administracyjnych i metryk na potrzeby czynności materialno-technicznych, r) sporządzanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, s) organizowanie uroczystości z okazji jubileuszów długoletniego pożycia małżeńskiego, t) organizowanie uroczystości udzielania ślubów, u) obsługa archiwum Urzędu Stanu Cywilnego, v) współpraca z Urzędami Stanu Cywilnego, w) prowadzenie elektronicznego rejestru aktów stanu cywilnego. 3. Szczegółowe prawa i obowiązki: - przetwarzanie danych osobowych wynikających z zakresu obowiązków pracowniczych, - obsługa systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania danych, - należyte i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych określonych w zakresie czynności, - przestrzeganie tajemnicy służbowej i danych osobowych oraz zasad przetwarzania danych osobowych, - przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż., - przestrzeganie dyscypliny pracy, - dbałość o mienie społeczne, ład i estetykę miejsca pracy. Zainteresowane osoby prosimy o składanie aplikacji w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15 - parter pok. 01, w terminie do dnia 20 grudnia 2021 r. Aplikacja powinna zawierać: 1) list motywacyjny, 2) życiorys – curriculum vitae z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, 3) kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie lub w Biurze Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie, 4) kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę (jeżeli kandydat takie posiada), 5) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych, 6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 8) osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego składa kserokopię dokumentu potwierdzającą znajomość języka polskiego: - certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, - dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim, - świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty, - świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości. Formularz kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie i w Biurze Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nysie jest opublikowany w BIP na stronie internetowej www.nysa.pl – „Praca w Urzędzie”. Zatrudnienie osoby na zastępstwo nie wymaga przeprowadzenia naboru zgodnie z przepisami art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, ze zm.). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Nysie z siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy 48-300, adres e-mail: nysa@www.nysa.pl, telefon: 77 4080500, reprezentowana przez Burmistrza Nysy; 2) sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, to adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, adres e-mail: iod@www.nysa.pl; 3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) oraz c) unijnego rozporządzenia RODO w związku w z procesem rekrutacji tj. naboru na wolne stanowisko urzędnicze, nawiązaniem stosunku pracy i spełnieniem obowiązków z tym związanych ciążących na pracodawcy; 4) jeżeli w dokumentach poda Pan/Pani dane, o których mowa w art. 9 ust 1 RODO konieczna będzie zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. A RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w przepisach prawa; 6) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO; 8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy; 9) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień; 10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane”.

Polecane trasy

3:00 h 59.6 km

Rowerowy szlak R-16

Szlak wpisuje się w  sieć regionalnych tras rowerowych, łącząc się z  trasami rowerowymi w  powiecie ząbkowickim na zachodzie i  trasami w  powiecie prudnickim na wschodzie....

5:00 h 11.6 km

Miejski Szlak Turystyczny w Nysie

Ideą szlaku miejskiego jest połączenie wszystkich najważniejszych i najciekawszych atrakcji turystycznych Nysy tak, aby turysta mógł je zwiedzać samodzielnie podążając za oznakowaniem szlaku i...