pl

Porządek obrad L Sesji Rady Miejskiej w Nysie

W dniu 1 grudnia br. o godzinie 9.00 odbędzie L Sesja Rady Miejskiej w Nysie.

Porządek L Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 1 grudnia 2021 roku, godz. 9.00

1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Prezentacja projektu budżetu Gminy Nysa na rok 2022 6. Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa dokonana przez Burmistrza Nysy. 7. Informacja o podmiotach, w których na terenie Gminy Nysa, wykonywana będzie praca społecznie użyteczna 8. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Nysie 2) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Nysy 3) wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Nysa lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy 4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbięcice 5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Saperskiej 6) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Złotogłowickiej i Grodkowskiej 7) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Poziomkowej, Grodkowskiej, Zygmunta Kaczkowskiego, Franciszkańskiej, Augustyna Kordeckiego, Łąkowej, Alei Wojska Polskiego i Bramy Grodkowskiej 8) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego śródmieście Nysy w rejonie ulicy Szlak Chrobrego, Józefa Bema, Mazowieckiej, Kolejowej, Piastowskiej, Bolesława Krzywoustego i Mostowej 9) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Regulice 10) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (lok. mieszkalny Mariacka 18/5) 11) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dz. nr 5/18 k.m. 67 w rejonie ul. Otmuchowskiej) 12) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (lok. użytkowy ul. Moniuszki 8/1U) 13) przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu niemieszkalnego (użytkowego) jego najemcy oraz sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej na rzecz najemców (lok. przy ul. Boh. Warszawy 5/1U) 14) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Nysa 15) przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. w Nysie 16) zmiany uchwały Nr X/178/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. w Nysie 17) przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Nysa 18) ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat 19) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 20) zmiany uchwały nr XXXII/494/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 21) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nysa 22) obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nysa 23) zmiany uchwały nr XXXII/492/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 24) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na rok 2022 25) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2022 26) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej Centrum Integracji Społecznej w Nysie na rok 2022 27) nawiązania współpracy Gminy Nysa z samorządem i społecznością lokalną miasta Várpalota na Węgrzech 28) w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/722/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie określenia sposobu ustalenia zadań do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego 29) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2021 rok 30) zmiany uchwały Nr XXXIII/512/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037 9. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2020 r. 10. Sprawy różne, wolne wnioski 11. Zakończenie obrad

Biuro Rady

Polecane trasy

2:30 h 153 km

Opolski szlak cysterski - ziemia nyska

W 1990 roku Rada Europy z okazji 900. rocznicy urodzin św. Bernarda z  Clairvaux, mistyka i  głównego duchowego twórcy cystersów, widząc olbrzymie dziedzictwo...

2:00 h 7.1 km

Nyski Szlak Forteczny

Szlak Forteczny prowadzi turystę po oznakowaniu z Bastionu św. Jadwigi na FORT 2, prezentując po drodze najcenniejsze obiekty nyskich fortyfikacji.