pl

Praca w Urzędzie Stanu Cwyilnego

Urząd Miejski w Nysie poszukuje kandydata do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym z-cy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nysie w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika, podczas jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
 1. Wymagania kwalifikacyjne na wymienione stanowisko:
1) dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub, dyplom potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych za granicą uznany w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 191a  ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r. poz. 1842, ze zm.) albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą uznany za równoważny z polskim dyplomem potwierdzającym uzyskanie tytułu zawodowego magistra na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze nostryfikacji lub, dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji, 2) doświadczenie zawodowe: co najmniej 4 letni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, 3) predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, nienaganne zachowanie, dobra organizacja pracy, chęć do nabywania wiedzy, sumienność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • opracowanie własnych planów pracy,
 • bieżące śledzenie i zapoznawanie się z przepisami prawa oraz ich odpowiednie stosowanie,
 • bieżące czuwanie nad realizacją zadań wynikających z zakresu czynności,
 • okresowe przeglądanie prowadzonych spraw w celu wychwycenia ewentualnych zaległości,
 • właściwa obsługa i zabezpieczenie dostępu do danych objętych systemem komputerowym,
Wykonywanie czynności z zakresu stanu cywilnego:
 • migrowanie aktów stanu cywilnego z papierowych ksiąg stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych,
 • wnioskowanie do innych USC o migrację aktów urodzeń, małżeństw, zgonów w celu dokonania  dalszych czynności z zakresu stanu cywilnego (zlecenia),
 • przyjmowanie wniosków i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego,
 • sporządzanie protokołów do bieżącej rejestracji dziecka oraz projektów aktów urodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przygotowywanie zaświadczeń o nadaniu  numeru PESEL,
 • sporządzanie protokołów uznania/lub odmowy uznania ojcostwa i podejmowanie dalszych czynności w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • kontrola rejestru uznań ojcostwa w Systemie Rejestrów Państwowych,
 • sporządzanie projektów decyzji o odmowie przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia lub imion dziecka,
 • dokonywanie czynności materialno-technicznych mogących wynikać z podejmowanych zadań w zakresie stanu cywilnego zakończonych przygotowaniem projektu  wzmianek lub dodaniem  przypisków do aktów stanu cywilnego,
 • uczestniczenie przy organizacji uroczystości zawarcia związku małżeńskiego oraz jubileuszy za długoletnie pożycie małżeńskie,
 • zakładanie, prowadzenie i kompletowanie akt zbiorowych do ksiąg stanu cywilnego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz systematyczne ich przekazywanie do archiwum usc,
 • uzupełnianie akt zbiorowych dokumentami przekazywanymi przez organy państwowe, a które mają wpływ na zmianę treści lub status aktu stany cywilnego (orzeczenia sądowe, decyzje administracyjne, oświadczenia składane na podstawie przepisów kodeksu rodzinnego  i opiekuńczego, prawa o aktach stanu cywilnego, notatki urzędowe i protokoły, odpisy zupełne oraz inne dokumenty, których treść zmienia treść/status aktu stanu cywilnego),
 • rejestrowanie i wysyłanie korespondencji wynikającej z zakresu obowiązków, poprzezkancelarię Urzędu Miejskiego,
 • sporządzanie metryk sprawy z zakresu czynności materialno-technicznych,
 • naliczanie dotacji na zadania zlecone na podstawie sporządzonych raportów z Systemu Rejestrów Państwowych,
 • współpraca z Urzędami Stanu Cywilnego i innymi instytucjami,
 • obsługa aplikacji ŹRÓDŁO i PESEL w zakresie rejestracji, zleceń, raportów,
 • wykonywanie innych poleceń przełożonych wynikłych z potrzeb Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędu Miejskiego, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
 1. Szczegółowe prawa i obowiązki:
 • przetwarzanie danych osobowych wynikających z zakresu obowiązków pracowniczych,
 • obsługa systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania danych,
 • należyte i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych określonych w zakresie czynności,
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej i danych osobowych oraz zasad przetwarzania danych osobowych,
 • przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż.,
 • przestrzeganie dyscypliny pracy,
 • dbałość o mienie społeczne, ład i estetykę miejsca pracy.
Zainteresowane osoby prosimy o składanie aplikacji w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15 - parter pok. 01, w terminie do dnia 25 listopada 2021 r. Aplikacja powinna zawierać:
 • list motywacyjny,
 • życiorys – curriculum vitae z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 • kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie lub w Biurze Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie,
 • kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę (jeżeli kandydat takie posiada),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego składa kserokopię dokumentu potwierdzającą znajomość języka polskiego:
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.
Formularz kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie i w Biurze Kadr  Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nysie jest opublikowany w BIP na stronie internetowej www.nysa.pl – „Praca w Urzędzie”. Zatrudnienie osoby na zastępstwo nie wymaga przeprowadzenia naboru zgodnie z przepisami art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, ze zm.). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Nysie z siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy 48-300, adres e-mail: nysa@www.nysa.pl, telefon: 77 4080500, reprezentowana przez Burmistrza Nysy; 2) sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, to adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, adres e-mail: iod@www.nysa.pl; 3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie 6 ust. 1 lit b) oraz c) unijnego rozporządzenia RODO w związku w z procesem rekrutacji tj. naboru na wolne stanowisko urzędnicze, nawiązaniem stosunku pracy i spełnieniem obowiązków z tym związanych ciążących na pracodawcy; 4) jeżeli w dokumentach poda Pan/Pani dane, o których mowa w art. 9 ust 1 RODO konieczna będzie zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. A RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w przepisach prawa; 6) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO; 8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy; 9) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień; 10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane”.        

Polecane trasy

1:30 h 772 m

Ścieżka ornitologiczna w Nysie

Ścieżka ornitologiczna biegnie brzegiem Nysy Kłodzkiej i jest szczególnie warta przejścia ze względu na swoje walory przyrodnicze oraz bezpośrednią bliskość zabytków Nysy. Na...

3:00 h 59.6 km

Rowerowy szlak R-16

Szlak wpisuje się w  sieć regionalnych tras rowerowych, łącząc się z  trasami rowerowymi w  powiecie ząbkowickim na zachodzie i  trasami w  powiecie prudnickim na wschodzie....