pl

Porządek XLVI Sesji Rady Miejskiej w Nysie

W dniu 29 września br. o godz. 9.00 odbędzie się XLVI Sesja Rady Miejskiej w Nysie.  

Porządek XLVI

Sesji Rady Miejskiej w Nysie

w dniu 29 września 2021 roku, godz. 9.00

1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Informacja z działalności Gminnego Zarządu Oświaty za I półrocze 2021 roku i realizacji inwestycji w placówkach oświatowych 6. Monitoring strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Nysa za 2020 r. 7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Jagiellońskiej i Towarowej 2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Stanisława Dubois i Karpackiej 3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorochów oraz części miasta Nysy w rejonie ulic Otmuchowskiej, Mieczysława I i Saperskiej 4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Powstańców Śląskich, Marii Rodziewiczówny, Jana Długosza, Elizy Orzeszkowej, Opawskiej, Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego i Bazaltowej 5) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (obręb Góra Wieś dz. nr 20/31 k.m. 63) 6) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Nysa (dz. nr 818/1, 818/5, 818/7 Skorochów, dz. nr 676/263 Głębinów, dz. nr 230/3 i 230/4 Radzikowice) 7) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nysie 8) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (działka nr 39 k.m. 55 poł. Górna Wieś) 9) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa użytkowania wieczystego gruntu (dot. działek nr 18/3 i 18/4 k.m. 24 obręb Śródmieście) 10) sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w drodze przetargu ograniczonego (dot. działek nr 8/5 i nr 8/8 k.m. 18 obręb Śródmieście) 11) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (lok. mieszkalny nr 5 przy Pl.Staromiejski nr 6) 12) przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu niemieszkalnego (użytkowego) jego najemcy oraz sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej na rzecz najemcy 13) zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/563/2001 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Nysa lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy 14) zmiany uchwały Nr XXX/528/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 grudnia 2004r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych 15) przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Nysa 16) ustalenia STATUTU Żłobka Miejskiego nr 3 „Dzwoneczek” w Nysie 17) wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Nysa a Gminą Skoroszyce dotyczącego zasad pokrywania kosztów dotacji celowej udzielanej przez Gminę Nysa niepublicznym żłobkom działającym na terenie Gminy Nysa na dzieci z terenu Gminy Skoroszyce 18) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2021 rok 19) zmiany uchwały Nr XXXIII/512/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037 8. Sprawy różne, wolne wnioski 9. Zakończenie obrad Sesja odbędzie się w systemie stacjonarnym. Obrady będzie można śledzić na żywo dzięki usłudze e-sesja (link).

Biuro Rady

Polecane trasy

0:00 h 2.1 km

Poznaj historię

Każdy obiekt na trasie „Poznaj historię” jest oznakowany specjalną tabliczką z kodem QR wskazującą na wykorzystanie tej technologii. Poza tym w każdym ze smartfonów mamy aparat...

10:00 h 48.1 km

Szlak Kopernikowski wokół Jeziora Nyskiego

Szlak o bardzo ciekawym przebiegu (m. in. wałem Jeziora Nyskiego) z pięknymi panoramami Gór Opawskich i Jeseników. Umożliwia zapoznanie się z  wieloma ważnymi...