pl

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Burmistrz Nysy zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020. 1057 ze zm.) do konsultacji społecznych związanych z planem podjęcia Uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na rok 2022.
  • Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie „określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na rok 2022.”
  • Harmonogram konsultacji
Konsultacje rozpoczną się w dniu 31.01.2022 r., a zostaną zakończone w dniu 16.02.2022 r.  Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie 14 dni od terminu zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie.
  • Adresaci konsultacji
Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Nysa, w zakresie zgodnym z zapisami określającymi obszary ich działalności statutowej. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.
  • Forma konsultacji
- pisemna papierowa (poprzez wypełnienie i złożenie wskazanego formularza dostępnego w Wydziale Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15, pokój 22 lub pokój 20 - parter), - pisemna elektroniczna (poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wskazanego formularza dostępnego na stronie internetowej) na adres r.giblak@www.nysa.pl
  • Miejsce konsultacji
Urząd Miejski w Nysie, Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, 48-300 Nysa ul. Kolejowa 15, pokój 20 lub 22 parter, adres poczty elektronicznej: r.giblak@www.nysa.pl
  • Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji
Urząd Miejski w Nysie, Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15 pokój, 22- parter. Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz

Polecane trasy

8:00 h 16.8 km

Szlak błogosławionej Marii Luizy Merkert

Błogosławiona Maria Luiza Merkert była założycielką zakonu służącego chorym i biednym. Szlak nawiązuje do miejsc gdzie żyła i wraz z siostrami niosła pomoc chorym i potrzebującym. Trasa szlaku...

3:00 h 2.6 km

Szlak Josepha von Eichendorffa

Joseph von Eichendorff, wielki niemiecki poeta epoki romantyzmu, ostatnie lata życia spędził w Nysie i tutaj został pochowany. Szlak prowadzi drogą, którą według przekazów poeta chętnie...