pl

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Burmistrz Nysy zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020. 1057 ze zm.) do konsultacji społecznych związanych z planem podjęcia Uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na rok 2022.
  • Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie „określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na rok 2022.”
  • Harmonogram konsultacji
Konsultacje rozpoczną się w dniu 31.01.2022 r., a zostaną zakończone w dniu 16.02.2022 r.  Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie 14 dni od terminu zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie.
  • Adresaci konsultacji
Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Nysa, w zakresie zgodnym z zapisami określającymi obszary ich działalności statutowej. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.
  • Forma konsultacji
- pisemna papierowa (poprzez wypełnienie i złożenie wskazanego formularza dostępnego w Wydziale Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15, pokój 22 lub pokój 20 - parter), - pisemna elektroniczna (poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wskazanego formularza dostępnego na stronie internetowej) na adres r.giblak@www.nysa.pl
  • Miejsce konsultacji
Urząd Miejski w Nysie, Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, 48-300 Nysa ul. Kolejowa 15, pokój 20 lub 22 parter, adres poczty elektronicznej: r.giblak@www.nysa.pl
  • Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji
Urząd Miejski w Nysie, Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15 pokój, 22- parter. Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz

Polecane trasy

4:45 h 94.6 km

Rowerowy Szlak Czarownic

Szlak czarownic po stronie czeskiej powstał w 2006 roku, a jego pomysłodawcą było Stowarzyszenie Ruchu Turystycznego - Jeseniky. W 2009 roku na zlecenia Starostwa Powiatowego w Nysie wytyczony i...

1:30 h 772 m

Ścieżka ornitologiczna w Nysie

Ścieżka ornitologiczna biegnie brzegiem Nysy Kłodzkiej i jest szczególnie warta przejścia ze względu na swoje walory przyrodnicze oraz bezpośrednią bliskość zabytków Nysy. Na...