pl

Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek XXXVI

Sesji Rady Miejskiej w Nysie

w dniu 31 marca 2021 roku, godz. 800

 
  1. Sprawy organizacyjne:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców
  1. Interpelacje radnych
  2. Wnioski radnych
  3. Oświadczenia radnych
  4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:
1) rozwiązania współpracy Gminy Nysa z samorządem i społecznością lokalną miasta Tarnopol na Ukrainie 2) zasad przyznawania stypendiów dla studentów w ramach Programu Stypendialnego "Stypendia Burmistrza Nysy" 3) przyjęcia „Nyskiego programu GWARANCJE PRACY DLA MŁODZIEŻY” w ramach „Programu pomocy de minimis dla wybranych kategorii przedsiębiorców” 4) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na 2021 rok 5) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 6) zmiany uchwały Nr XXXI/478/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2021 7) przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" Sp. z o.o. w Nysie 8) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat, w trybie przetargowym, nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa 9) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dot. dz. 67 k.m. 19 obręb Wróblewskiego) 10) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. lokalu poł. w Nysie przy ul. Kościuszki 16/9) 11) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. lokalu poł. w Nysie przy ul. Kościuszki 4/1U) 12) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. lokalu poł. w Nysie przy ul. Dąbrowskiego 6/7) 13) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. lokalu poł. w Nysie przy ul. Zjednoczenia 6/6) 14) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. lokalu poł. w Nysie przy ul. Zjednoczenia 7/3U) 15) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. lokalu poł. w Nysie przy ul. Krzywoustego 24/1) 16) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. lokalu poł. w Nysie przy ul. Moniuszki 2/2U) 17) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. lokalu poł. w Nysie przy Pl. Staromiejskim 1/1U) 18) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 59 k.m. 21 poł. w Nysie, obręb Śródmieście) 19) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 26 k.m. 222 poł. w Nysie, obręb Śródmieście) 20) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 39 k.m. 21 poł. w Nysie, obręb Śródmieście) 21) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 25/83 k.m.32 poł. w Nysie, obręb Śródmieście) 22) rozstrzygnięcia wniesionego przez (...) wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez stwierdzenie nieważności uchwały nr IX/145/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na terenie Gminy Nysa 23) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2021 rok w zakresie podziału wolnych środków z 2020 roku 24) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2021 rok 25) zmiany uchwały Nr XXXIII/512/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2037
  1. Przyjęcie sprawozdań z realizacji w 2020 roku:
1) Programu dla rodzin wielodzietnych pn. "Nyska Karta Dużej Rodziny" 2) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na lata 2017 - 2021 3) Gminnego Programu Wspierania Rodziny oraz rodzin zastępczych spokrewnionych na lata 2018 - 2020
  1. Przyjęcie informacji o wysokości należności umorzonych wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
  2. Sprawy różne, wolne wnioski
  3. Zakończenie obrad
Sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Obrady będzie można śledzić online pod tym linkiem - https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/214/rada-miejska-w-nysie.htm

Polecane trasy

1:00 h 51.4 km

Samochodowy szlak turystyczny

Samochodowy szlak turystyczny utworzyło w 2007 roku Starostwo Powiatowe w Nysie. Szlak oznakowany jest znakami drogowymi serii E-22 wskazującymi największe atrakcje regionu. Szlak łączy najważniejsze...

3:00 h 2.6 km

Szlak Josepha von Eichendorffa

Joseph von Eichendorff, wielki niemiecki poeta epoki romantyzmu, ostatnie lata życia spędził w Nysie i tutaj został pochowany. Szlak prowadzi drogą, którą według przekazów poeta chętnie...