pl

Porządek LIV Sesji Rady Miejskiej w Nysie

W dniu 30.03.2022 roku, o godz. 8.30 odbędzie się LIV Sesja Rady Miejskiej w Nysie.

Porządek LIV Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 30.03.2022 roku, godz. 8.30

1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Miejskiej 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Raport z realizacji strategii oświatowej Gminy Nysa w roku szkolnym 2020/2021 6. Sprawozdanie z realizacji w 2021 roku Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 - 2023 7. Sprawozdanie z realizacji Programu dla rodzin wielodzietnych pn. ,,Nyska Karta Dużej Rodziny" w 2021 r. 8. Sprawozdanie za 2021 rok z realizacji działań podjętych w ramach Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Nysa na lata 2021 - 2025 9. Sprawozdanie za 2021 rok z realizacji działań podjętych w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Nysa na lata 2017 - 2021 10. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) nadania tytułu honorowego Zasłużony dla Ziemi Nyskiej (J.R) 2) nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Nysa” 3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego i Gustawa Morcinka 4) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Kazimierza Pułaskiego, Jana Długosza i Pomorskiej 5) wprowadzenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Nysa 6) określenia na rok 2022 wykazu kąpielisk położonych na terenie Gminy Nysa oraz długości sezonu kąpielowego 7) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej 8) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na rok 2022 9) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na 2022 rok 10) zmiany uchwały Nr XXXII/495/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Nysa oraz gmin sąsiadujących w ramach porozumień międzygminnych 11) przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze gmin Nysa i Otmuchów” 12) powierzenia spółce PGK EKOM Sp. z o.o. zadania własnego Gminy Nysa dotyczącego prowadzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 13) sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa ( dz. nr 10/6 i nr 10/3 k.m.57 poł. przy ul. Głuchołaskiej) 14) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (lok. mieszkalny poł. przy ul. Moniuszki 4/10) 15) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dz. nr 31/1 i 31/2 poł. przy ul. Głowackiego obręb Śródmieście) 16) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 62/7 k.m. 3 obręb Jędrzychów ) 17) nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa prawa własności nieruchomości położonej w Białej Nyskiej 18) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dz. nr 81 i 100 k.m. 1 poł. w Skorochowie) 19) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa 20) zmieniająca uchwałę Nr L/729/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Nysa lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy 21) skierowania Państwa (...) do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas trwania stosunku pracy 22) skierowania Pani (...) do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas trwania stosunku pracy 23) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2022 rok 24) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2022 rok w zakresie podziału wolnych środków z 2021 roku 25) zmiany uchwały Nr LI/761/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2038 11. Sprawy różne, wolne wnioski 12. Zakończenie obrad

Biuro Rady

Polecane trasy

1:00 h 63.4 km

Szlak romański odcinek opolski

Szlak romański to trasa turystyczna o  charakterze kulturowo-oświatowym przebiegająca przez Europę, również przez Polskę. W  Polsce podkreśla tysiącletnią tradycję narodową,...

0:00 h 80 m

Multimedialna Trasa Turystyczna Twierdza Nysa

Multimedialna Trasa Turystyczna Twierdza Nysa w Bastionie św. Jadwigi –  to widowisko światło – dźwięk  w którym dawny jeniec (jego duch) opowiada o historii Twierdzy...