pl

Nowy konkurs na zabytki

Gmina Nysa przystąpiła do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, realizowanego w ramach Funduszu „Polski Ład”. W związku z tym w dniu 13 lutego 2023 r. Rada Miejska w Nysie podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku w ramach tego programu.

Gmina Nysa - dotacja na zabytki

Przyjęcie uchwały umożliwi właścicielom zabytków ubieganie się o dotacje na ratowanie zabytków znajdujących się na terenie gminy Nysa. Szczególną zaletą Programu jest, fakt że dofinansowanie może wynosić aż do 98 proc. kosztów kwalifikowanych. Oznacza to, że wnioskodawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia co najmniej 2 proc. wkładu własnego kosztów zadania. Dotacja udzielana będzie przez Gminę Nysa, po wcześniejszym otrzymaniu rządowej promesy, a po zakończeniu realizacji zadania poniesione koszty wnioskodawcy rozliczać będą z Gminą Nysa. Podstawowym wymogiem udziału w Programie jest ujęcie zabytkowego obiektu w rejestrze zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o dotację. Do wniosku obligatoryjnie winne być dołączone załączniki, w szczególności: - w przypadku zabytków rejestrowych decyzja o wpisie do rejestru zabytków, - kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do nieruchomości lub jego wyposażenia, - kosztorys prac lub robót budowlanych. Zgłoszone mogą być tylko takie inwestycje, na realizacje których nie wyłoniono jeszcze wykonawców a wnioskodawca będzie zobligowany do ich późniejszego wyłonienia. Ogłoszenie naboru nastąpi na stronie Urzędu Miejskiego w Nysie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia powyższej uchwały Rady Miejskiej w Nysie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Właścicieli zabytków już dziś zachęcamy do zapoznania się z trybem i warunkami ubiegania się o środki, które szczegółowo opisane zostały w załączonej uchwale Rady Miejskiej oraz w Uchwale Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Polecane trasy

1:30 h 772 m

Ścieżka ornitologiczna w Nysie

Ścieżka ornitologiczna biegnie brzegiem Nysy Kłodzkiej i jest szczególnie warta przejścia ze względu na swoje walory przyrodnicze oraz bezpośrednią bliskość zabytków Nysy. Na...

2:30 h 153 km

Opolski szlak cysterski - ziemia nyska

W 1990 roku Rada Europy z okazji 900. rocznicy urodzin św. Bernarda z  Clairvaux, mistyka i  głównego duchowego twórcy cystersów, widząc olbrzymie dziedzictwo...