pl

Porządek obrad LXXI Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek LXXI Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 29.03.2023 roku, godz. 8.30

1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z LXX sesji Rady Miejskiej 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Łąkowej, Jana Karola Chodkiewicza i Alei Wojska Polskiego 2) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego grunty wsi Goświnowice w rejonie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Jagiellońskiej, Karpackiej i Stanisława Dubois 4) przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. w Nysie 5) określenia na rok 2023 wykazu kąpielisk położonych na terenie Gminy Nysa oraz długości sezonu kąpielowego 6) zmiany uchwały Nr LXVI/984/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na rok 2023 7) zmieniająca uchwałę Nr XIV/193/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Nysa 8) zmieniająca uchwałę Nr LXVI/980/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nysa, w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy 9) zmiany uchwały Nr XII/203/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nysa, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków 10) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na 2023 rok 11) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2023 rok w zakresie podziału wolnych środków z 2022 roku 12) zaciągnięcia przez Gminę Nysa długoterminowego kredytu 13) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2023 rok 14) zmiany uchwały Nr LXVII/993/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2039 6. Raport z realizacji Strategii oświatowej gminy Nysa w roku 2022 7. Opieka żłobkowa w Gminie Nysa 8. Sport szkolny w roku 2022, warunki, potrzeby i osiągnięcia 9. Bezpieczne zatoki oraz parkingi przy obiektach oświatowych 10. Sprawozdanie z realizacji Programu dla rodzin wielodzietnych pn. ,,Nyska Karta Dużej Rodziny" w 2022 r. 11. Sprawozdanie z realizacji w 2022 roku Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 - 2023 12. Monitoring Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 13. Informacja o zgłoszonych w 2022 r. żądaniach wypłaty odszkodowania, żądaniach wykupienia nieruchomości lub uzyskania nieruchomości zamiennej z tytułu obniżenia wartości nieruchomości oraz o wydanych decyzjach ustalających jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - spowodowanych uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 14. Informacja o podmiotach, w których na terenie Gminy Nysa, wykonywane będą prace społeczne w 2023 roku przez osoby nieletnie wobec których Sąd Rejonowy zastosował środek wychowawczy na podstawie art.7 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich w 2023 r. 15. Zakończenie obrad

Polecane trasy

3:00 h 2.6 km

Szlak Josepha von Eichendorffa

Joseph von Eichendorff, wielki niemiecki poeta epoki romantyzmu, ostatnie lata życia spędził w Nysie i tutaj został pochowany. Szlak prowadzi drogą, którą według przekazów poeta chętnie...

0:00 h 80 m

Multimedialna Trasa Turystyczna Twierdza Nysa

Multimedialna Trasa Turystyczna Twierdza Nysa w Bastionie św. Jadwigi –  to widowisko światło – dźwięk  w którym dawny jeniec (jego duch) opowiada o historii Twierdzy...