pl

Porządek obrad LXXX Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie Paweł Nakonieczny informuje, że LXXX sesja Rady Miejskiej w Nysie odbędzie się 29 września 2023 r., o godz. 8.30, w sali im. 100-lecia Niepodległości Polski (nr 200 – II piętro) Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15.

Porządek LXXX Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 29 września 2023 roku, godz. 8.30

1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z LXXIX sesji Rady Miejskiej 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego Śródmieście Nysy w rejonie ulicy Stanisława Moniuszki, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Adama Asnyka, Jagiellońskiej, Adama Mickiewicza, Stefana Żeromskiego, Juliusza Słowackiego i Wita Stwosza 2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie byłego poligonu wojskowego 3) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Słowiańskiej 4) przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. w Nysie 5) zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Nysa a osobami fizycznymi 6) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dz. nr 116/3 k.m. 3 poł. w Jędrzychowie) 7) zbycia prawa własności nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dz. nr 230/3 i nr 230/4 k.m. 1 poł. we wsi Radzikowice) 8) zmiany uchwały nr XXXVI/581/21 z dnia 31 marca 2021r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat, w trybie przetargowym, nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa 9) ustanowienia służebności drogowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dz. nr 294 obręb Wróblewskiego) 10) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (TAURON Dystrybucja S.A. działki Niwnica) 11) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Nysa (Polska Spółka Gazownictwa sp. z.o.o. działki Jędrzychów) 12) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (Polska Spółka Gazownictwa sp. z.o.o. działka Goświnowice) 13) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Nysa (Polska Spółka Gazownictwa sp. z.o.o. działki Jędrzychów, Radoszyn) 14) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (PKP S.A. działka Nysa obręb Śródmieście) 15) uchwalenia „Lokalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Gminy Nysa na lata 2023-2030” 16) przyjęcia zmiany "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Nysa 17) zmiany uchwały Nr IV/35/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023 18) uchylenia uchwały Nr LIII/792/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 19) określenia sposobu ustalenia zadań do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego 20) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2023 rok 21) zmiany uchwały Nr LXVII/993/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2039 22) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania publicznego 6. Monitoring strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Nysa za 2022 r. 7. Przyjęcie stanowiska w sprawie bezpłatnego przekazania rodzinie repatriantów w drodze darowizny części wyposażenia lokalu mieszkalnego zakupionego ze środków z budżetu państwa, przyznanych Gminie Nysa na podstawie porozumienia nr 7/2023 z dnia 14 marca 2023 roku zawartego z Wojewodą Opolskim 8. Sprawy różne, wolne wnioski 9. Zakończenie obrad

Polecane trasy

3:50 h 76.8 km

Rowerowy szlak R17

Najdłuższa trasa na terenie ziemi nyskiej, łącząca północno-zachodnią część powiatu (gm. Kamiennik) z Nysą i częścią północno- -wschodnią (gmina Łambinowice). Wschodni koniec...

2:30 h 153 km

Opolski szlak cysterski - ziemia nyska

W 1990 roku Rada Europy z okazji 900. rocznicy urodzin św. Bernarda z  Clairvaux, mistyka i  głównego duchowego twórcy cystersów, widząc olbrzymie dziedzictwo...