pl

Porządek obrad LXXXVII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie Paweł Nakonieczny informuje, że LXXXVII sesja Rady Miejskiej w Nysie odbędzie się 25 marca 2024 r., o godz. 11.30, w sali im. 100-lecia Niepodległości Polski (nr 200 – II piętro) Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15.

Porządek LXXXVII Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 25 marca 2024 roku, godz. 11.30

1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z LXXXVI sesji Rady Miejskiej 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Zrównoważona mobilność miejska na obszarze Subregionu Południowego” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 2) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 676/267 k.m. 4 poł. w obrębie Głębinów) 3) sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa (dot. dz. nr 909, 953/3 i 953/4 poł. w Nysie, obręb Górna Wieś) 4) sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa (dot. dz. w Nysie w rej. ul. Brodzińskiego, obręb Wróblewskiego) 5) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dot. dz. nr 426 poł. w Niwnicy) 6) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dot. nr 312/4 k.m. 4 poł. w Jędrzychowie) 7) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa 8) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nysa na rzecz współwłaścicieli nieruchomości zabudowanej położonej w Nysie przy ul. Ligonia nr 10, w związku z realizacją roszczenia wynikającego z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami (dz. nr 38/15 k.m. 31) 9) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na 2024 rok 10) nadania nazw ulicom 11) zmiany uchwały nr LXXXII/1177/23 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej Centrum Integracji Społecznej w Nysie na rok 2024 12) zmiany Uchwały Nr LXXXI/1155/23 z dnia 25 października 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na rok 2024 13) przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. w Nysie 14) zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Nysa 15) rozstrzygnięcia wniesionego przez (…) wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę uchwały nr XXX/480/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wiejskiego gminy Nysa obejmującego część wsi Niwnica, dla terenów zabudowy mieszkaniowej 16) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2024 rok 17) zmiany uchwały Nr LXXXIV/1191/23 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2040 6. Sprawozdanie z realizacji w 2023 roku Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 - 2023 7. Sprawozdanie z realizacji Programu gminnego dla rodzin wielodzietnych pn. ,,Nyska Karta Dużej Rodziny" w 2023 r. 8. Sprawozdanie za 2023 rok z realizacji działań podjętych w ramach Programu Promocji Zdrowi Psychicznego dla Gminy Nysa na lata 2021 - 2025 9. Sprawy różne, wolne wnioski 10. Zakończenie obrad

Polecane trasy

1:00 h 51.4 km

Samochodowy szlak turystyczny

Samochodowy szlak turystyczny utworzyło w 2007 roku Starostwo Powiatowe w Nysie. Szlak oznakowany jest znakami drogowymi serii E-22 wskazującymi największe atrakcje regionu. Szlak łączy najważniejsze...

3:50 h 76.8 km

Rowerowy szlak R17

Najdłuższa trasa na terenie ziemi nyskiej, łącząca północno-zachodnią część powiatu (gm. Kamiennik) z Nysą i częścią północno- -wschodnią (gmina Łambinowice). Wschodni koniec...