pl

Porządek obrad II Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek II Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 28 maja 2024 roku, godz. 8.30

1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Przyjęcie informacji z działalności Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie za 2023 rok 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji "Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2023" 7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) uchylenia uchwały Nr I/10/24 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nysie 2) uchylenia uchwały Nr I/11/24 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nysie 3) uchylenia uchwały Nr I/13/24 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nysie 4) uchylenia uchwały Nr I/14/24 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nysie 5) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nysie 6) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nysie 7) powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nysie 8) powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nysie 9) zmiany uchwały Nr I/6/24 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Nysie 10) zmiany uchwały Nr I/7/24 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Nysie 11) zmiany uchwały Nr I/9/24 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Urbanistyki i Rolnictwa Rady Miejskiej w Nysie 12) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Łąkowej, Jana Karola Chodkiewicza i Alei Wojska Polskiego 13) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Elizy Orzeszkowej w Nysie 14) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. 3 Maja w Nysie 15) zbycia prawa własności nieruchomości gminnych w drodze przetargu oraz zmiany uchwały Nr LIII/811/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa 16) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. dz. nr 29/58 w Nysie obręb Wróblewskiego) 17) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 11/5 w Nysie obręb Śródmieście) 18) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nysa na rzecz współwłaścicieli nieruchomości zabudowanej położonej w Nysie przy ul. Armii Krajowej nr 17, w związku z realizacją roszczenia wynikającego z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami 19) sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa (dot. działek nr 820/10 , nr 820/11, nr 820/12 w Nysie obręb Radoszyn) 20) wskazania przedstawiciela Rady Miejskiej w Nysie do składu Komisji Mieszkaniowej 21) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2024 rok 22) zmiany uchwały Nr LXXXIV/1191/23 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2040 8. Sprawy różne, wolne wnioski 9. Zakończenie obrad

Polecane trasy

3:00 h 2.6 km

Szlak Josepha von Eichendorffa

Joseph von Eichendorff, wielki niemiecki poeta epoki romantyzmu, ostatnie lata życia spędził w Nysie i tutaj został pochowany. Szlak prowadzi drogą, którą według przekazów poeta chętnie...

2:00 h 7.1 km

Nyski Szlak Forteczny

Szlak Forteczny prowadzi turystę po oznakowaniu z Bastionu św. Jadwigi na FORT 2, prezentując po drodze najcenniejsze obiekty nyskich fortyfikacji.