pl

Porządek obrad LI Sesji Rady Miejskiej w Nysie

W dniu 29 grudnia 2021 roku, godz. 9.00 odbędzie się LI Sesja Rady Miejskiej w Nysie. Sesja odbędzie się w systemie zdalnym.

  Porządek LI

Sesji Rady Miejskiej w Nysie

w dniu 29 grudnia 2021 roku, godz. 900

 1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej 3) przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejskiej 4) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 5) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Uchwalenie budżetu Gminy Nysa na 2022 rok: 1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza 2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: a) o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2022 r. b) o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2022 r. c) o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nysa 3) przedstawienie opinii komisji stałych, w tym Komisji Finansów o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok oraz projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa na lata 2022 – 2038 4) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie projektu budżetu 5) dyskusja 6) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa na lata 2022 – 2038 7) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2022 rok 6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) zmiany uchwały Nr LVII/865/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady w Nysie oraz nadania jej Statutu 2) utworzenia na terenie gminy Nysa ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior+ III i jego połączenia z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nysie 3) zmiany uchwały nr XXI/382/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zasad finansowania sołectw Gminy Nysa 4) zmiany uchwały Nr XIV/174/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom sołectw Gminy Nysa przysługują diety 5) zmiany uchwały Nr XXVII/419/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek budżetowych Gminy Nysa 6) zmiany uchwały Nr XLVI/687/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 1 „Jedyneczka” w Nysie 7) zmiany uchwały Nr XLVI/688/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 2 w Nysie 8) zmiany uchwały Nr XLVI/702/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego nr 3 „Dzwoneczek” w Nysie 9) zmiany uchwały Nr V/53/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Nysa, opłaty dodatkowej za wydłużony wymiar opieki w żłobku i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat 10) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Władysława Orkana, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Adama Asnyka i Waleriana Łukasińskiego 11) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa 12) przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" Sp. z o.o. w Nysie 13) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. dz. nr 18/32, nr 18/33 i nr 18/34 k.m. 24 poł. w Nysie, obręb Śródmieście) 14) sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa (dot. niezabudowanych nieruchomości gruntowych poł. w Nysie, obręb Radoszyn) 15) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 60 k.m.40, poł. w Nysie - obręb Śródmieście) 16) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. 190/5 k.m. 6, obręb Biała Nyska) 17) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 233/2 k.m. 1 poł. w Niwnicy) 18) ustalenia wykazu wydatków budżetowych Gminy Nysa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 19) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2021 rok 20) zmiany uchwały Nr XXXIII/512/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037 7. Sprawy różne, wolne wnioski 8. Zakończenie obrad

Biuro Rady

Polecane trasy

1:10 h 23.3 km

Rowerowy szlak R-57

Trasa łączy Nysę z  północną granicą powiatu (gmina Skoroszyce), a  dalej łączy się z  trasami rowerowymi gminy Grodków w  powiecie brzeskim. Ciekawym miejscem jest...

3:50 h 76.8 km

Rowerowy szlak R17

Najdłuższa trasa na terenie ziemi nyskiej, łącząca północno-zachodnią część powiatu (gm. Kamiennik) z Nysą i częścią północno- -wschodnią (gmina Łambinowice). Wschodni koniec...