pl

Porządek obrad LVIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek LVIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 15.06.2022 roku, godz. 12.30

1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miejskiej 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2022 rok 2) zmiany uchwały Nr LI/761/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2038 3) zmieniająca uchwałę Nr LI/789/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu wydatków budżetowych Gminy Nysa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie za 2021 rok 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Nyskiego Domu Kultury za 2021 rok 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Nysie za 2021 rok 9. Przyjęcie informacji z działalności: 1) Agencji Rozwoju Nysy Sp. z o.o. za 2021 r. 2) Projekt Municypalny Nysa SIM Sp. z o.o. za 2021 r. 3) Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" Sp. z o.o. za 2021 r. 4) Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. za 2021 r. 5) Nyskiej Energetyki Cieplnej - Nysa Sp. z o.o. w 2021 r. 6) Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EKOM" Sp. z o.o. za 2021 r. 7) STAL Nysa S. A. za 2021 r. 10. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Nysy z zakresu realizacji zadań wynikających z nadzoru właścicielskiego w roku 2021, nad spółkami kapitałowymi z 100% oraz większościowym udziałem Gminy Nysa 11. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Nysa za rok 2021: 1) przedstawienie raportu o stanie Gminy Nysa za rok 2021 przez Burmistrza Nysy 2) debata nad raportem 3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Nysy 12. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2021 r., ocena wykonania budżetu i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium: 1) przedstawienie przez Burmistrza Nysy sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nysa wraz z informacją o stanie mienia za 2021 r. 2) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2021r. 3) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu Gminy Nysa za 2021 r. oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nysy 4) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nysie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Nysy 5) dyskusja 6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2021 r. 7) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nysy z tytułu wykonania budżetu Gminy Nysa za 2021 rok 13. Sprawy różne, wolne wnioski 14. Zakończenie obrad   Podczas sesji Rady Miejskiej (w dniu 15 czerwca br.) mieszkańcy mogą wziąć udział w debacie nad raportem o stanie Gminy Nysa. Trzeba zebrać co najmniej 50 podpisów. Zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób, składa się do 14 czerwca 2022 r. Sesja, na której ma być przedstawiony raport została zaplanowana na dzień 15 czerwca 2022 r. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 osób. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, treść zgłoszenia, podpis mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie oraz podpisy poparcia 50 osób. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: Urząd Miejski w Nysie, Biuro Rady, pokój 207, II piętro. ul. Kolejowa 15 48-300 Nysa

Polecane trasy

1:30 h 772 m

Ścieżka ornitologiczna w Nysie

Ścieżka ornitologiczna biegnie brzegiem Nysy Kłodzkiej i jest szczególnie warta przejścia ze względu na swoje walory przyrodnicze oraz bezpośrednią bliskość zabytków Nysy. Na...

0:00 h 80 m

Multimedialna Trasa Turystyczna Twierdza Nysa

Multimedialna Trasa Turystyczna Twierdza Nysa w Bastionie św. Jadwigi –  to widowisko światło – dźwięk  w którym dawny jeniec (jego duch) opowiada o historii Twierdzy...